Vesti

Unapređenje građanskog učešća i antikorupcijskih politika u 14 gradova i opština

Imajući u vidu proces reforme javne uprave, obaveze koje proističu iz važećeg zakonodavnog i strateškog okvira, ali i primene evropskih standarda u procesu pripreme Srbije za članstvo u EU, Stalna konferencija gradova i opština je u 2018. godini nastojala da svojim delovanjem aktivno doprinese unapređenju znanja i veština gradova i opština u pogledu primene principa dobrog upravljanja.

Dobro upravljanje podrazumeva odgovorno delovanje, efikasno, ujednačeno i delotvorno postupanje, uključivanje građana u rad lokalne samouprave, dostupnost odgovarajućih dokumenata lokalnih politika i propisa građanima, prevenciju korupcije i odsustvo diskriminacije. Efikasnom i delotvornom primenom principa dobrog upravljanja, lokalne samouprave unapređuju svoje postupanje oblikujući svoj rad prema potrebama građana, kao krajnjim korisnicima usluga koje uprava pruža.

U nameri da podrži gradove i opštine u tom procesu, SKGO je na 46. skupštini potpisala Memorandum o saradnji gradovima i opštinama u cilju implementacije dva paketa podrške.

  • Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou

Ovaj paket podrške za cilj ima pružanje tehničke podrške gradovima i opštinama za unapređenje znanja i kapaciteta radi adekvatne i efektivne primene zakonskih obaveza u pogledu uključivanja građana u proces kreiranja lokalnih politika, kao i obaveza koje se odnose na transparentnost rada lokalne samouprave sa fokusom na:

Bolje uključivanje građana i lokalne zajednice u proces izrade budžeta

Jačanje transparentnosti lokalnog budžeta

Rodno odgovorno budžetiranje

Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva

U okviru ovog paketa podrške  podržano je sedam gradova i opština: Jagodina, Smederevo, Beograd, Kikinda, Kučevo, GO Vračar i Veliko Gradište.

  • Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

U okviru ovog paketa izabranim gradovima i opštinama biće pružena podrška za unapređenje znanja i kapaciteta za izradu lokalnog antikorupcijskog plana i sprovođenje odabranih mera iz LAP-a, odnosno uspostavljanje i primenu mehanizama za adekvatnu primenu antikorupcijskih politika u skladu sa važećim antikorupcijskim zakonodavnim i strateškim okvirom.

Za paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou podržano je sedam lokalnih samouprava: Loznica, Sombor, Zaječar,  Boljevac, Plandište, Žabalj i Medveđa.

Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti i paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou se realizuju u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ koji implementira SKGO u okviru Programa „Podrška Vlade švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti - SwissPRO“ koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih Nacija za projektne usluge (UNOPS).