Vesti

Održan sastanak Odbora SKGO za ekonomski razvoj

Sednica Odbora za ekonomski razvoj je održana 11. jula 2019. godine u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština.

Odborom je predsedavao predsednik Odbora, Ninoslav Erić, predsednik opštine Ćuprija, a osim članova Odbora, sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva prosvete, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i predstavnici drugih gradova i opština koji nisu članovi Odbora.

Sednica je održana po unapred utvrđenom dnevnom redu. Značajne teme o kojima se pričalo su bile: jačanje lokalnog investicionog ambijenta, povereni poslovi JLS u skladu sa novim Zakonima o turizmu i ugostiteljstvu, uloga JLS u primeni dualnog sistema obrazovanja, kao i ključne aktivnosti Ministarstva PŠV – Sektora za ruralni razvoj od značaja za JLS.

Gospodin Branislav Pejčić iz Ministarstva privrede istakao je važnost saradnje sa lokalnim samoupravama imajući u vidu da je svaki investicioni projekat lokalni jer se sprovodi na teritoriji odredjene lokalne zajednice. Istakao je da će se Zakon o ulaganjima menjati u četvrtom kvartalu ove godine ili čak doneti potpuno novi Zakon jer poslednje izmene nisu pokazale ostvarenje potrebnog cilja i pozvao SKGO, kao i ostale partnere, da bude podrška u pripremi ovih izmena, pre svega u smislu davanja formalnih inputa. Spomenuta je i izmena Uredbe o davanju građevinskog zemljišta ispod cene ili bez naknada čije su izmene u toku s obzirom da su predstavnici lokalnih samouprava dali svoje sugestije tokom radionice održane 18.juna, a koje uključuju i predloge Odbora sa prethodne održane sednice Odbora. Predstavnici opštine Osečina su izneli predloge vezane za bolju razradu dela Uredbe koja se odnosi na davanje građevinskog zemljišta u zakup. Dogovoreno je da načelnik Odeljenja za investicije, gospodin Pejčić, dostavi članovima Odbora i učesnicima radionice predfinalnu verziju Uredbe kako bi se razmotrilo finalno oblikovanje Uredbe.

Najviše pitanja i nedoumica je izazvala treća tačka dnevnog reda koja se odnosila na poverene poslove JLS definisane Zakonom o turizmu i Zakonom o ugostiteljstvu. Pomoćnica ministra, gospođa Trefalt Božić je istakla da se od 1.jula 2019. godine Zakon o ugostiteljstvu primenjuje u celosti. Izmedju ostalog, rečeno je, da taksa, zahtev i rešenje padaju na teret ugostitelja, ali ne i troškovi kategorizacije, ranije su samo vlasnici kategorisani, a sada se kategorišu vlasnik, suvlasnik i član domaćinstva koji moraju biti na istoj adresi, boravišnu taksu preduzetnici i pravna lica plaćaju kvartalno (do 5. u mesecu), a fizička lica paušalno. Za svaku sobu mora da se donese posebno rešenje, podnosi se jedan zahteva koji može da ima više rešenja, a rešenje važi na tri godine.

Gabrijela Grujić, pomoćnica u sektoru za dualno i preduzetničko obrazovanje Ministarstva prosvete, govorila je o primeni dualnog sistema obrazovanja i istakla značaj i ulogu lokalne samouprave u ovom procesu. Na teritoriji 70 gradova i opština se sprovodi dualno obrazovanje, 18 profila je popunjeno sa 100% učenika, lokalna samouprava je važan partner jer treba da zna koja je to privreda koja postoji na njenoj teritoriji i koji su to novi profili koji su potrebni privredi i obavesti ministarstvo prosvete kako bi se blagovremeno preduzele aktivnosti na uvođenju traženih profila. Naglasila je da kada dolaze novi investitori obavezno je obaveste lokalne samouprave o tome. Uradjen je i master plan za dualno obrazovanje, a Srbija je, kako je rekla, lider u regionu što se tiče primene ovakvog sistema obrazovanja.

Ispred Sektora za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede bio je gospodin Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra. Obavestio je prisutne da je otvoren konkurs za osnivanje partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj, kao i izradu lokalnih strategija ruralnog razvoja u skladu sa LEADER pristupom, do 9.septembra 2019.godine i istakao važnost uključivanja lokalnih samouprava u početnoj fazi, animiranju potencijalnih članova parnerstva (budućih LAG-ova) i prvim godinama njihovog razvoja.

Dnevni red skupa