Vesti

Tribina povodom Evropske nedelje lokalne demokratije održana na FPN

Lokalne samouprave treba da budu najbliži nivo vlasti koji je otvoren za građane, što često nije slučaj, rekao je danas Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

On je na tribini povodom Evropske nedelje lokalne demokratije na Fakultetu političkih nauka istakao da SKGO kao organizacija ima obavezu da se bavi lokalnom demokratijom, a to znači kako i na koji način uključiti građane u kreiranje i sprovođenje lokalnih politika.   

"Neophodne su javne rasprave o dokumentima koje donose skupštine opština, obaveza vlasti je da to bude sprovedeno", naveo je Staničić i dodao da je SKGO napravila niz modela akata koje donose opštine ili gradovi, poput modela poslovnika gradskog veća i skupštine, statuta mesne zajednice ili odluke o lokalnom ombudsmanu.

"Ovo je način da se pospeši svest kod svih učesnika, da takve akte u tom kvalitetu i sadržini treba doneti i da oni daju mogućnost kvalitetnijeg rada onih koji su kasnije zaduženi za njihovo sprovođenje", istakao je Staničić.

Šef misije Saveta Evrope u Beogradu Tobijas Flesenkemper kazao je da je dijalog građana sa lokalnim vlastima veoma značajan, posebno sada kako bi se efikasno upravljalo pandemijom. On je naveo da su nedavni izbori u Srbiji pokazali da je građanima stalo kako i ko će ih predstavljati na vlasti.

"Treba raspravljati i o tome da li je povezivanje lokalnih izbora sa drugim izbornim procesima korisno za fokusiranje na lokalne demokratske procese", naveo je Flesenkemper i istakao da je lokalna uprava ključni stub svake zajednice, kao i da je važno kako građani sami upravljaju procesima koji su za njih važni.

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Saša Mogić rekao je da širi kontekst učešća građana u poslovima javne vlasti predstavlja ostvarivanje suvereniteta građana. On je naveo i da je jedan od najvažnijih primera dobre prakse zajedničko donošenje budžeta gradova i opština.

"Po zakonu opštine i gradovi moraju da otvore dijalog sa građanima, da se raspravlja o tome šta je njima prioritet za sledeću budžetsku godinu", kazao je Mogić i kao neke od mehanizama učešća građana u lokalnim vlastima naveo i obavezu opština i gradova da kada počnu da pripremaju neki opšti akt da o tome obaveste gradjane, Kao dodatnu mehanizam građanskog učešća istakao je i fiksiranje broja građana za pokretanje narodne inicijative, a to je pet odsto birača.

Profesor Fakulteta političkih nauka Dejan Milenković  kazao je da postoji veliko interesovanje mladih za teme rešavanja problema u lokalnim samoupravama.

"Mladi koji stiču znanja na fakultetu i na ovakvim tribinama mogu to da primene na lokalnom nivou uključujući se u lokalne politike", zaključio je Milenković.

Projekt menadžer Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Aleksandar Jovanović, naveo je da je lokalna demokratija nominalno važna, ali da na nju niko ne obraća pažnju dok ne dođe do njenog ugrožavanja.

"Građani imaju pasivan odnos prema ovoj temi i reaguju uglavnom na loše situacije. Da ne bi došlo do toga oni treba da se uključe u planiranje  aktivnosti lokalne samouprave, a uloga države je da bude regulator svega toga, štiteći javni interes", objasnio je Jovanović.

Jedan od gradova koji uspešno praktikuje otvorenu upravu je Niš, koji je svakodnevno u kontaktu sa građanima koji imaju različite probleme, primedbe i sugestije.

"Pored ovoga vršimo i javne rasprave sa nevladinim organizacijama, imamo Savet i Kancelariju za mlade, kao i za osobe sa invaliditetom", kazala je zamenica gradonačelnice Niša Dušica Davidović.

Miodrag Petković, član veća za budžet i finansije grada Užica istakao je značaj uključivanja građana kada je reč o trošenju sredstava od pore za na imovinu. Deo tih sredstava opredeljen je za finansiranje 13 predloga projekata neformalnih grupa građana koji izmiruju poreske obaveze. Reč je o projektima poput renoviranja sportskih terena, mobilijara za najmlađe ili uređenja šetališta.

Biljana Stojković, načelnica finansija opštine Kovin, naglasila je da se kroz Građanski vodič kroz budžet, građani upoznaju sa onim sto se planira, kao i da mogu učestvovati u procesu svojim predlozima i sugestijama. Pri izradi budžeta, održavaju se javne rasprave sa građanima, a unapređeno je i rodno budžetiranje.

Jelena Pantić, rukovodilac odeljenja za finansije iz opštine Veliko Gradište, ukazuje na važnost konsultacija i učešća dece i mladih u kreiranju budžeta. Ta opština, navodi ona, već tri godine radi sa osnovcima i srednjoškolcima na kreiranju budžeta, kroz prezentacije crteža, sastava i pesama osnovaca i kreativne radionice sa srednjoškolcima.

Grad Sombor registrovao je aktivnosti u okviru Evropske nedelje lokalne demokratije, ukazao je Branislav Svorcan, savetnik u odeljenju za lokalni ekonomski razvoj. Reč je o otvorenim vratima za članove mesnih zajednica i stanovništvo, participativno budžetiranje u srednjim školama i parcitipativno budžetiranje na nivou celog grada, što podrazumeva da građani kroz predloge projekata mogu učestvovati u namenskom trošenju sredstava. Ove godine u Somboru je organizovano elektronsko glasanje mesnih zajednica za predloge projekata i podneto je 5200 odgovora građana.

Zaključci skupa:

  1. Poverenje građana u lokalnu upravu se smanjuje poslednjih godina u Evropi i evropska društva se suočavaju sa demokratskom i institucionalnom krizom. Jedan od razloga su nedovoljne konsultacije i ucešće gradjana u kreiranju politika i donošenju odluka na lokalnom nivou.
  2. Transparentna, participativna i odgovorna lokalna uprava je temelj dobrog demokratskog upravljanja. Kroz ovu praksu građani mogu razumeti delovanje lokalnih vlasti i uticati na nju, čineći je odgovornom.
  3. Upravo je lokalni nivo koji je najbliži graadjanima taj koji može omogućiti da se ovo poverenje ojača kroz partiipaciju građana u celokupni proces donošenja odluka, kroz ucešće u pripremi i realizaciji javnih politika, ali i kroz učešće u proceni efekata njihove primene.
  4. Opštine i gradovi sve više postaju svesni da je nephodno da građani budu uključeni u permanentni proces konsultacija i u tom smislu se mora podizati svest građana u lokalnoj zajednici, ali i graditi njihovi kapaciteti za što kvalitetniji doprinos ovom procesu.
  5. Lokalnoj samoupravi je na raspolaganju raznovrstnost alata, od javnih rasprava, preko otvorenih vrata, zborova građana, radionica, upitnika, anketa, elektronskih konsultacija koje mogu koristiti u ovom procesu.
  6. Građani ne smeju biti pasivni, oni imaju odgovornost da učestvuju u javnim politikama na lokalnom nivou, da učestvuju u realizaciji i zaštiti svojih prava, pa i prava na učešće u donošenju odluka na lokalnom nivou. Ovde važnu ulogu imaju mladi koji predstavljaju oslonac i pokretač novih, kreativnih ideja.
  7. Samo zajedno, u saradnji svih sektora društva, od lokalne uprave preko akademske zajednice, do civilnog društva, poslovne zajednice i građana, može se boriti za osvajanje većeg stepena lokalne demokratije i stvaranja boljeg društva, po meri svih građana.

Skup je uživo prenošen na Facebook i Youtube platformama, a ceo tok tribine se može pogledati OVDE

Tribinu je SKGO realizovala u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - druga faza", koji finansira Vlada Švedske.