Vesti

Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamenike članova u Zajedničkom konsultativnom odboru u Komitetu regiona EU

Komitet regiona EU osnovan je Ugovorom iz Mastrihta 1992. godine kao savetodavno telo EU koje čine predstavnici evropskih regiona i lokalnih vlasti. Postoje dva osnovna razloga stvaranja Komiteta regiona: pošto najveći deo evropskog zakonodavstva, oko 70% ima neposredan uticaj na regionalnom i lokalnom planu, to je od izuzetne važnosti da građani EU budu uključeni u izgradnju EU i da izabranim vlastima koje su najbliže građanima bude omogućeno da iznesu svoje stavove u postupku pripreme EU zakonodavstva. Komitet regiona danas ima 329 članova i isto toliko njihovih zamenika iz 27 država članica EU. To su izabrani predstavnici sa lokalnog i regionalnog nivoa - predsednici regiona, gradonačelnici i predsednici opština i drugi izabrani predstavnici regiona i gradova. Sedište Komiteta je u Briselu. Zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji imaju status posmatrača u Komitetu regiona. Komitet regiona ima isključivo savetodavnu funkciju. Sastaje se 6 puta godišnje na plenarnim sednicama i prosleđuje svoje zaključke Evropskoj komisiji, Evropskom savetu i Evropskom parlamentu. Komitet regiona mora biti konsultovan prilikom donošenja svih mera vezanih za zdravstvo, kulturu i panevropsku mrežu lokalnih i regionalnih vlasti, politikom zapošljavanja, zaštitom čovekove okoline, transportom i socijalnim pitanjima, a tiču se lokalnih i regionalnih vlasti.

Komitet regiona ima dva pododbora, od kojim je jedan Zajednički konsultativni odbor (ZKO). ZKO se formira za svaku zemlju kandidata za članstvo posebno i države su u njima predstavljene članovima koji mogu efikasno da zastupaju interese regionalnih i lokalnih vlasti tih država. Republika Srbija nije član u Komitetu regiona, već posmatrač, ali ima pravo da imenuje predstavnike u ZKO. U prilogu Vam dostavljamo Informaciju o Komitetu regiona EU.

Odlukom Saveta Evropske unije i Evropske komisije (2013/489/EU, Euroatom) kojom se usvaja nacrt Odluke br. 1 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije, čl. 15. utvrđeno je da se osniva Zajednički konsultativni odbor sastavljen od predstavnika Komiteta regiona Evropske unije i lokalnih i regionalnih vlasti u Republici Srbiji. Zadatak ovog odbora je da pomogne Savetu u cilju promovisanja dijaloga i saradnje između lokalnih i regionalnih organa vlasti u EU i Srbiji i predstavlja mesto za pripremu regionalnih i lokalnih vlasti u RS za učešće u radu Komiteta regiona po stupanju u članstvo u EU.

Zvanična procedura imenovanja članova i zamenika članova u ZKO koji se osniva između Republike Srbije i Komiteta regiona je utvrđena je Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj: 119-1093/2014 od 20. februara 2014. godine. Navedenim zaključkom je predviđeno da je Predsedništvo SKGO ovlašćeni predlagač za utvrđivanje predloga za pet (5) članova i pet (5) zamenika članova, grad Beograd za jednog (1) člana i jednog (1) zamenika člana za grad Beograd i izvršni organ AP Vojvodine za jednog (1) člana i jednog (1) zamenika člana za region Vojvodine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u dopisu br. 119-01-160/2020-31 od 22.19.2020 godine uputilo zahtev SKGO da, kao jedan od ovlašćenih predlagača pristupi  postupku za utvrđivanje predloga članova i zamenika članova u što hitnijem roku, a imajući u vidu da su u Republici Srbiji održani pokrajinski i lokalni izboru 21. juna ove godine, te da su promenjene strukture lokalnih i pokrajinskih vlasti.

Postupak i kriterijumi za kandidovanje i utvrđivanje predloga članova i zamenika članova delegacije koji priprema SKGO uređen je Odlukom Predsedništva SKGO o postupku i kriterijumima za utvrđivanje predloga članova i zamenika članova u ZKO pri Komitetu regiona usvojenoj na Prvoj konstitutivnoj sednici 21. marta 2014. godine.

Na Četvrtoj elektronskoj sednici održanoj 2. i 3. novembra 2020. godine, Predsedništvo SKGO je donelo Odluku o raspisivanju javnog poziva za kandidovanje članova i zamenika članova u ZKO pri Komitetu regiona EU.

Rok za isticanje kandidature počinje da teče od dana objavljivanja Javnog poziva, 4. novembra 2020. godine i ističe u petak 27. novembra 2020. godine u 17.00 časova.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO (tel. 011/3223 446, e-pošta: aleksandra.vukmirovic@skgo.org).

Informacija o produzenju roka - Kongres-Komitet regiona.pdf

Formular-kandidatura ZKO Kom.regiona2020 - izmena.docx

Javni poziv ZKO Komitet regiona.pdf

Informacija o Komitetu regiona.pdf