Vesti

Vlada Švajcarske nastavlja podršku lokalnoj samoupravi u Srbiji

Vlada Švajcarske pruža dugoročnu podršku jačanju lokalnih samouprava u Srbiji. „Zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji decentralizovane vlasti, Švajcarska, u okviru razvojne podrške Srbiji, akcenat stavlja na reformu lokalne samouprave“, istakao je Ričard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju - Švajcarske ambasade u Republici Srbiji na danas održanoj sednici Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije (SKGO).

„SKGO je dugoročni i strateški partner Švajcarske kancelarije za saradnju i Ambasade Švajcarske Konfederacije. Saradnja traje od 2005. godine, a danas Švajcarska pruža podršku SKGO u sprovođenju svog strateškog plana zasnovanog na reformskim temama i prioritetima koje su definisale same lokalne samouprave. Tokom saradnje, SKGO se pokazala sposobnom da premosti jaz između lokalnog i centralnog nivoa vlasti tako što okuplja zainteresovane strane i uključuje ih u dijalog. Na taj način, SKGO učestvuje u kreiranju politika i zakona u skladu sa potrebama lokalnih samouprava i njihovih građana“, izjavio je Koli.

„Vaše udruženje je glavni partner Ministarstva za javnu upravu i lokalnu samoupravu u izradi Programa reforme lokalne samouprave, prvog i najvažnijeg dokumenta koji pruža sveobuhvatan okvir za dalji razvoj lokalnih samouprava u Srbija“, rekao je on.

Ovom prilikom on je istakao i ulogu SKGO tokom pandemije Covid-19 na rešavanju niza praktičnih pitanja koja se ogledaju u povezivanju i saradnji centralnih i lokalnih vlasti tokom krize.

Direktor Švajcarske kancelarije za saradnju je zaključio da procesi pripreme novog strateškog programa Vlade Švajcarske za Srbiju i novog Strateškog plana SKGO teku istovremeno, što je prilika za koordinaciju napora i partnerstvo na definisanju buduće podrške lokalnim zajednicama.

Antonio Ratković, predsednik SKGO i gradonačelnik Sombora istakao je značaj podrške Vlade Švajcarske kroz projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“: „Zahvaljujući ovom projektu, SKGO je dobila priliku da ojača svoje institucionalne mehanizme kako za utvrđivanje i zastupanje potreba i interesa svojih članica, tako i mehanizme za jačanje kapaciteta lokalne samouprave da efikasno sprovode svoje nadležnosti“.

U nastavku sednice potpisan je sporazum o saradnji između SKGO i Vatrogasnog saveza Srbije.

„Donošenjem Zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, država je dobrovoljna vatrogasna društva (DVD) priznala kao bitan segment sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama i dobrovoljno vatrogastvo vratila na stari put humanitarne, humane i neprofitne organizacije, istakao je Dragan Ćapin, predsednik Vatrogasnog Saveza Srbije prilikom potpisivanja sporazuma.

Interes svih građana je da se rad dobrovoljnih vatrogasnih društava unapredi, a ovaj sporazum jedan je od načina da dođemo do boljih rezultata. Lokalne vlasti saradnjom sa DVD dobijaju značajnog saveznika u pogledu zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda, istakao je generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić.