Vesti

Održana serija radionica u oblasti rodne ravnopravnosti

Stalna konferencija gradova i opština je u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske, održala četiri regionalne radionice na temu „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“ koje su bile namenjene zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, koji obavljaju poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti. Ukupno 118 učesnika iz preko 50 JLS imalo je priliku da osim predstavljanja modela akata u oblasti rodne ravnopravnosti aktivno diskutuje o trenutnom stanju rodne ravnopravnosti na nivou JLS. Radionice su održane tokom aprila i maja meseca u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Radionice su deo nastavka aktivnosti koje su počele kada je Narodna skupština Republike Srbije u maju 2021. godine usvojila Zakon o rodnoj ravnopravnosti i obavezala jedinice lokalne samouprave da sprovode brojne mere iz oblasti rodne ravnopravnosti i formiraju tela za rodnu ravnopravnost.

Ovim aktom, lokalne samouprave su u obavezi da:

  • Donesu plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti i da o njegovom sprovođenju izveste Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,
  • Obrazuju tela za rodnu ravnopravnost (Komisiju za rodnu ravnopravnost i Savet za rodnu ravnopravnost),
  • Odrede zaposlenog zaduženog za rodnu ravnopravnost ukoliko imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica.

Po usvajanju Stalna konferencija je u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pripremilo modele akata za rodnu ravnopravnost, koji su predstavljeni na radionicama, a na osnovu potreba koje su iskazale JLS. Modeli su pripremljeni krajem 2022. godine u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza", koji je podržala Vlada Švajcarske.

Osim predstavljanja značajnih modela i instrukcija kako bi trebalo urediti oblast rodne ravnopravnosti u lokalnim samoupravama, kroz diskusiju na radionicama predstavnici JLS su istakli izazove sa kojima se susreću u primeni ovog zakona, kao i o rokovima koji su za to predviđeni.

Radionice su takođe bile i mesto razmene iskustava i praksi u razvoju rodne ravnopravnosti sa kojima se učesnici svakodnevno susreću, a nejasna podela posla, nedostatak saradnje među akterima i nedovoljni kapaciteti za obavljanje ovih poslova, predstavljaju uočene prepreke u planiranju i razvoju rodne ravnopravnosti.

Tokom sesija identifikovana je potreba daljeg unapređenja kapaciteta zaposlenih na poslovima rodne ravnopravnosti, posebno u delu rada sa donosiocima odluka, što će svakako SKGO inkorporirati u svoj godišnji plan aktivnosti za narednu godinu kao deo podrške JLS.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.