Vesti

PRVA SEDNICA ODBORA ZA SOCIJALNU POLITIKU SKGO U NOVOM SAZIVU

Prva, konstitutivna sednica Odbora za sociijalnu politiku Stalne konferencije gradova i opština u novom sazivu, održana je 2. marta 2004. godine u Beogradu. Konstitutivnoj sednici je predsedavao g. Miroslav Martić, predsednik skupštine opštine Užice i predsednik Odbora za socijalnu politiku SKGO.

Na sednici je usvojen zapisnik sa Pete sednice odbora, kao i Poslovnik o radu Odbora. Na sednici je, takođe, izabran i potpredsednik Odbora, dr Vesna Pajović, član IO SG Kragujevac, a usvojen je i predloženi Program rada Odbora.

U daljem toku sednice, profesor Milosav Milosavljević iz Projekta reforme socijalne politike izložio je izveštaj sa Republičke konferencije o decentralizaciji socijalne politike u Srbiji sa temom: "Decentralizacija socijalne politike: izazovi i mogućnosti". Jedan od osnovnih zaključaka konferencije je i da se u okviru Odbora za socijalnu politiku formiraju četiri radne grupe za oblasti obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite. Na narednoj sednici Odbora će se odlučivati o sastavu ovih radnih grupa, u kojima se planira i učešće predstavnika resornih ministarstava.

Kao posebna tačka dnevnog reda bila je i prezentacija predstavnika Ministarstva zdravlja o Projektu reforme zdravstvenog sistema. Zaključeno je da je potrebno uspostaviti saradnju između Ministarstva zdravlja i Odbora za socijalnu politiku na planu reforme. Posebno u oblasti edukacije, koja se predviđa Projektom, potrebno je odrediti najadekvatnije kadrove u opštinama nadležne za oblast zdravstva koji treba da budu uključeni u program edukacije i daljeg kontinuiranog razvoja zdravstvene politike na nivou lokalnih samouprava.