Mreža za lokalnu bezbednost

Mreža za lokalnu bezbednost je radno telo SKGO koje je osnovano radi kontinuiranog praćenja sistemskih aspekata lokalne bezbednosti, radi osnaživanja kapaciteta članica SKGO u oblasti lokalne lokalne bezbednosti i radi međusobne razmene znanja i iskustava.

Članovi Mreže su predstavnici lokalnih saveta za bezbednost, odnosno drugi predstavnici članica SKGO koji se bave pitanjima lokalne bezbednosti.

U okviru svog delokruga, Mreža za lokalnu bezbednost zadužena je za, između ostalog:

  • razmenu iskustava u radu lokalnih saveta za bezbednost, kao i uopšte u oblasti lokalne bezbednosti i saradnje lokalne samouprave sa policijom;
  • standardizovanje prakse lokalnih saveta za bezbednost među članicama SKGO, kao i standardizovanje modaliteta saradnje lokalnih vlasti i policije;
  • informisanje članica SKGO o propisima i politici Republike Srbije u oblasti lokalne bezbednosti, pre svega kroz kontinuiranu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i
  • usaglašavanje stavova članica SKGO o lokalnoj bezbednosti i njihovo zastupanje pred republičkim organima, pre svega pred Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatora Mreže.

Koordinator Mreže: Novak Gajić, šef Odeljenja za politički sistem lokalne samouprave