Mreža zaposlenih na poslovima evropskih integracija

Mreža zaposlenih na poslovima evropskih integracija je radno telo SKGO osnovano sa ciljem praćenja i primene nacionalnih propisa i pravnih  tekovina EU od značaja za proces evropskih integracija, institucija i  politika EU, efekata primene EU standarda na jedinice lokalne  samouprave, procedura EU, EU fondova i programa, pripreme i sprovođenje  projekata EU, kao i neophodnosti razvoja potrebnih administrativnih  kapaciteta u JLS, koordinacije aktivnosti, razvoja i unapređenja  komunikacije i saradnje u cilju promocije vrednosti i principa  funkcionisanja EU.

Članovi Mreže su predstavnici gradova, opština i gradskih opština zaposleni na poslovima evropskih integracija, poslovima praćenja EU  politika i propisa, EU fondova i programa dostupnim JLS i zaposleni u  JLS koji ova pitanja obavljaju u sklopu drugih poslova u upravi.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija  između članova i koordinatora Mreže.

Kontakt za više informacija: euintegracije@skgo.org

Koordinator Mreže: Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO.