Projekti

Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Projektom „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ koji je sproveden u periodu 2018-2022, unapređeni su kapaciteti lokalne samouprave za razvoj, usvajanje i primenu principa dobrog upravljanja u svakodnevnoj praksi, te obavljanje poslova i pružanje usluga lokalne samouprave na otvoreniji, efikasniji, delotvorniji i transparentniji način poštujući principe jednakost, antikorupcije i nediskriminacije.

Ovaj cilj je postignut kroz implementaciju brojnih aktivnosti opšte podrške namenjene svim lokalnim samoupravama poput regionalnih obuka, e-obuka, radionica, kreiranja baze znanja i informacionog centra o dobrom upravljanju, organizovanja konkursa za izbor primera najbolje prakse u primeni principa dobrog upravljanja.

Organizovano je ukupno 59 obuka, sa preko 2000 učesnika iz 164 lokalne samouprave na različite teme od značaja za unapređenje kako opšteg razumevanja principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, tako i za sticanje i razvoj specifičnih znanja i veština u oblastima kao što su participativno budžetiranje, transparentno finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, uspostavljanje mehanizama unutrašnjeg uzbunjivanja, razvoj i sprovođenje planova integriteta, kreiranje i funkcionisanje e-usluga, ostvarivanje prava o dostupnosti informacija od javnog značaja itd.

Treba istaći da je četiri godine za redom u saradnji sa MDULS organizovano Nacionalno takmičenje za izbor najbolje gradske/opštinske uprave. Izabrano je ukupno 16 JLS za pobednike takmičenja, a njima je pored budžetskog fonda MDULS-a koji je iznosio 23.600.000 RSD, iz sredstava Programa dodeljeno ukupno 14.208.672 RSD kao vid finansijske podrške i podsticaja kojim se lokalne samouprave ohrabruju i osnažuju da kontinuirano rade na podizanju kvaliteta usluga koje javni sektor pruža građanima i privredi.

Takođe, direktna tehnička podrška je bila obezbeđena za 39 lokalnih samouprava kroz 44 opštinska paketa podrške u oblastima koje se odnose na principe dobrog upravljanja, a to su:

  • Unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou naročito u pogledu izrade budžeta i rodnog budžetiranja (16 paketa podrške)
  • Unapređenje lokalnih antikorupcijskih politika kroz podršku razvoju i sprovođenju Lokalnih akcionih planova za borbu protiv korupcije (18 paketa podrške)
  • Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i standardizacija lokalnih administrativnih postupaka (10 paketa podrške)

Paketi podrške predstavljaju metodološki instrument koji razvija SKGO u skladu sa potrebama odabranih lokalnih samouprava radi unapređenja njihovih usluga, procedura i dokumenata u oblastima specifičnim za rad lokalne samouprave i sadrže obuke, savetodavnu podršku, ad hoc konsultacije, mentorstvo, razmenu znanja i iskustava među lokalnim službenicima u datoj oblasti i td.

U okviru paketa podrške doneseno je 390 lokalnih akata kojima je unapređen regulatorni okvir u tematskim oblastima paketa podrške, održano je 25 javnih rasprava na temu budžeta i lokalnih antikorupcijskih planova, sprovedene 284 obuke za preko 2500 predstavnika JLS i uspostavljena 24 jedinstvena upravna mesta.

Stalna konferencija gradova i opština je projekat „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ sprovela u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Kontakt osoba: Andrea Gudurić Janjušević, savetnica za koordinaciju usluga članstvu (andrea.guduric@skgo.org)

Za informacije o programu Swiss PRO posetite web sajt www.swisspro.org.rs

Za više informacija o podršci Vlade Švajcarske Srbiji, posetite web sajt ambasade www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html