Sistem za vrednovanje učinka lokalnih samouprava

Sistem za vrednovanje učinka lokalnih samouprava namenjen je svim gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Srbiji.

Sistem je predviđen za kontrolu učinka lokalne samouprave u sprovođenju nadležnosti u odabranim oblastima, u odnosu na zakonodavni okvir i preporučene najbolje prakse. Takođe, sistem služi kao vodič i uputstvo za ciljano poboljšanje efikasnosti i efektivnosti kao i jačanje odgovornosti, transparentnosti i proverljivosti rada lokalnih samouprava. Aplikaciju se koristi kao interni instrument za monitoring i evaluaciju i bolje operativno planiranje u odabranim oblastima, merenje napretka iz godine u godinu – praćenje trendova i kao instrument za kontrolu kvaliteta rada i usluga prema građanima.

Upitnici u odabranim oblastima kreirani su tako da obuhvataju najznačajnije procese i korake u sprovođenju odabranih nadležnosti, pri čemu su odgovori strukturirani na način koji bi trebalo da obezbedi da jedan od ponuđenih odgovora na svako pojedinačno pitanje odgovara stanju u lokalnoj samoupravi. Kako bi sistem bio iskorišćen na najbolji mogući način, neophodno je odgovoriti na sva pitanja u okviru odabrane oblasti. Odgovori su strukturirani i gradacijski poređani na način da prvi ponuđeni odgovor predstavlja idealnu situaciju kojoj bi lokalna samouprava trebalo da teži i koja prevazilazi zakonom predviđene obaveze. Svaki sledeći ponuđeni odgovor predstavlja relativno niži kapacitet sprovođenja određenog procesa na koje se pitanje odnosi.

U okviru svakog pitanja ponuđeni su i relevantni izvori informacija (izvori podataka za verifikaciju odgovora) u lokalnoj samoupravi, koji za cilj imaju kontrolu ispravnosti datih odgovora. Neophodna je objektivnost u davanju odgovora kako bi se kroz sistem dobile odgovarajuće preporuke za unapređenje, i stekao realan uvid u kapacitet lokalne samouprave u odabranoj oblasti.

SKGO neće objavljivati pojedinačne rezultate popunjavanja upitnika od strane lokalnih samouprava, niti promovisati opštine sa najboljim rezultatima, budući da je osnovna namena sistema podrška gradovima i opštinama da objektivno sagledaju svoje trenutne kapacitete i sistem za vrednovanje učinka koriste kao interni instrument za monitoring, evaluaciju i unapređenje rada.

SKGO će rezultate popunjavanja upitnika obrađivati objedinjeno za sve lokalne samouprave ili za odabrane kategorije lokalnih samouprava, isključivo u cilju identifikovanja oblasti zastupanja interesa gradova i opština i identifikovanja oblasti u kojima je potrebna dalja podrška izgradnji njihovih kapaciteta.

U cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama u unapređenju učinka u odabranim oblastima SKGO je obezbedila kontinuiranu savetodavnu i stručnu podršku. Dodatni saveti i preporuke za unapređenje učinka u odabranim oblastima mogu se dobiti postavljanjem pitanja putem upita u okviru Sistema ili preko Centra za obuku SKGO.


Pristup sistemu za vrednovanje učinka