Paketi podrške lokalnim samoupravama

Paketi podrške opštinama (PPO) predstavljaju oblik direktne stručne i tehničke podrške lokalnim samoupravama u cilju unapređenja interne organizacije i procedura odnosno unapređenja postojećih ili uvođenja novih poslovnih procesa, funkcija ili administrativnih postupaka u skladu sa zakonodavnim okvirom i najboljim praksama.

Paketi podrške opštinama ne predstavljaju vid finansijske podrške, već se realizuju kroz direktnu stručnu podršku lokalnim samoupravama uz korišćenje i primenu različitih metodoloških alata. Izuzetno u cilju obezbeđivanja fizičkih i tehničkih preduslova za uspostavljanje novog ili unapređenje postojećeg poslovnog procesa, implementacija paketa podrške može biti podržana finansijskom podrškom lokalnim samoupravama za opremanje prostora, kupovinu računarske opreme, softvera i slično.

Tematske oblasti u kojima se mogu realizovati PPO

Paketi podrške opštinama se kreiraju i sprovode u skladu sa utvrđenim potrebama LS a mogu se odnositi i na poverene i na izvorne nadležnosti.

Najčešći razlozi za razvoj paketa podrške i direktnu podršku LS putem PPO su izmene zakona kojima se uvodi nova ili značajnije menja postojeća nadležnost LS, kao i u slučajevima kada su primećene nepravilnosti ili neefikasnost u radu LS koje su posledica nedostatka stručnih kapaciteta ili neodgovarajuće organizacije poslova u LS. Izuzetno, paketi podrške opštinama se mogu kreirati i u cilju pilotiranja inovativnih mehanizama u radu LS, kako bi se proverila njihova povodljivost, odnosno promenljivost u svim ili određenoj kategoriji LS.

Paketi podrške, u zavisnosti od složenosti oblasti na koju se odnose mogu biti strukturirani tako da čine sveobuhvatnu podršku LS u predmetnoj oblasti ili tako da obuhvataju samo jedan deo određene oblasti/nadležnosti u kojoj je potrebno sprovesti odgovarajuća unapređenja.

Bez obzira da li se radi o jednom ili drugom obuhvatu podrške, paketi podrške moraju biti definisani tako da čine jednu zaokruženu i strukturiranu celinu koja rezultira konkretnim i merljivim promenama u LS.

Vremenski okvir za sprovođenje PPO

Trajanje PPO prvenstveno zavisi od obima i strukture podrške koja se pruža lokalnoj samoupravi, odnosno vremena potrebnog za sprovođenje definisanih aktivnosti i uvođenje predviđenih promena u radnim procesima i procedurama u LS odnosno opštim i/ili posebnim aktima LS kao i u samom postupanju LS u predmetnoj oblasti.

Imajući u vidu da implementacija PPO u LS treba da dovede do konkretnih i merljivih promena u postupanju LS, po pravilu paketi podrške ne bi trebalo da traju kraće od 6 meseci.

Takođe, kako bi se obezbedilo racionalno korišćenje resursa za sprovođenje PPO i osigurala odgovarajuća dinamika u sprovođenju planiranih aktivnosti PPO po pravilu ne bi trebalo da traju duže od 18 meseci.

Sprovođenje PPO po pravilu podrazumeva sledeće obavezne elemente:

  1. Formalno započinje potpisivanjem Memoranduma/Sporazuma o saradnji ili nekog drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se definišu osnovni elementi saradnje, kao i prava i obaveze SKGO sa jedne i LS sa druge strane u sprovođenju paketa podrške.
  2. Pre ili prilikom potpisivanja Memoranduma/Sporazuma o saradnji organizuje se inicijalna poseta LS u okviru koje se najviši predstavnici LS informišu o ciljevima, sadržini i okvirnoj dinamici realizacije PPO.
  3. LS formira radno telo/grupu za realizaciju PPO
  4. Sprovodi se početna analiza stanja u LS u oblasti relevantnoj za sprovođenje PPO kroz SKGO sistem za vrednovanje učinka i/ili na neki drugi način u zavisnosti od oblasti u kojoj se sprovodi PPO
  5. Izrađuje se akcioni plan za sprovođenje PPO u skladu sa strukturom PPO i zaključcima početne analize stanja
  6. Organizuje se sprovođenje PPO u skladu sa usvojenim akcionim planom.
  7. Organizuje se redovno mesečno, a najmanje dvomesečno, praćenje sprovođenja PPO i u direktnoj komunikaciji sa eksternim saradnicima i predstavnicima LS komunicira sprovođenje PPO u skladu sa akcionim planom i potpisanim memorandumom o saradnji.