Dobro upravljanje

Kroz aktivnosti u oblasti dobrog upravljanja SKGO se bavi primenom principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou koji, između ostalog, obuhvataju: odgovornost, transparentnost, participaciju, ravnopravnost i odsustvo diskriminacije, predvidivost, efikasnost, delotvornost i antikorupciju.

SKGO aktivno sarađuje sa državnim organima i institucijama nadležnim za ove oblasti, a pre svih sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnikom građana, Agencijom za sprečavanje korupcije, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i drugim organima i institucijama.

Regulatorni okvir 

Budući da principi dobrog upravljanja, kao horizontalna tema, prožimaju sve sektorske politike, procedure i postupke koji se sprovode na nivou lokalnih samouprava, regulatorni okvir obuhvaćen ovom oblašću je vrlo širok i raznovrstan. Ipak, neki od ključnih propisa i strateških dokumenata koji upućuju na neophodnost integracije principa dobrog upravljanja u svakodnevni rad jedinica lokalnih samouprava su: Strategija reforme javne uprave; Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama; Strategija razvoja elektronske uprave; Akcioni plan za poglavlje 23; Zakon o lokalnoj samoupravi; Zakon o opštem upravnom postupku; Zakon o budžetskom sistemu; Zakon o planskom sistemu; Zakon o elektronskoj upravi; Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o sprečavanju korupcije i drugi relevantni propisi.

Kako SKGO doprinosi dobrom upravljanju na lokalnom nivou

SKGO nastoji da svojim delovanjem aktivno doprinosi stvaranju povoljnog administrativnog i regulatornog okvira za primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, vodeći računa da interesi jedinica lokalnih samouprava budu adekvatno predstavljeni u dijalogu sa nacionalnim institucijama. Svojim delovanjem, SKGO doprinosi razvoju kapaciteta gradova i opština za obavljanje poslova u skladu sa principima dobrog upravljanja u cilju profesionalizacije i modernizacije lokalne samouprave, te obavljanja poslova na odgovoran, transparentan, efikasan i delotvoran način obezbeđujući jednakost i bolji kvalitet usluga građanima.

Najvažniji prioriteti SKGO u narednom periodu u ovoj oblasti su:

  1. Zagovaranje kontinuiranog unapređenja relevantnih nacionalnih politika i propisa koji se odnose na primenu principa dobrog upravljanja;
  2. Razvoj i primena sistema za praćenje kapaciteta lokalne samouprave za primenu principa dobrog upravljanja (Indeks dobre uprave);
  3. Podrška jačanju kapaciteta lokalne samouprave za primenu principa dobrog upravljanja i izradi i sprovođenju konkretnih lokalnih javnih politika i propisa u oblastima kao što su: transparentnost i participacija, administrativna efikasnost, borba protiv korupcije, antidiskriminacija i rodna ravnopravnost.