Pristupanje EU

Proces pristupanja Srbije EU podrazumeva prilagođavanja pravnom okviru, standardima i praksama u EU, što ima višestruke efekte i na lokalne samouprave. Pojedini strateški i pravni akti relevantni za pridruživanje Srbije EU sadrže principe i elemente važne za lokalne vlasti, dok su 2/3 njihovih poslova pod uticajem evropskih standarda. Ovo zahteva poznavanje evropskih politika i zakonodavstva, nove lokalne akte i prakse, usklađivanje nivoa usluga i poštovanje i prenošenje ključnih evropskih vrednosti građanima.

SKGO se zalaže za unapređenje položaja i uloge JLS u procesu pristupanja Srbije EU. Da bismo to ostvarili, zastupamo interese lokalnih vlasti kroz učešće u aktivnostima evropskih i regionalnih organizacija, razvijamo saradnju sa evropskim lokalnim vlastima i njihovim asocijacijama, kako bi se naše lokalne vlasti, kroz razmenu iskustava i dobrih praksi u primeni EU standarda i realizaciji zajedničkih projekata, pripremile za kreiranje politika u EU. Radimo na unapređenju dijaloga sa republičkim nivoom vlasti zastupajući analitičke stavove o uticaju pristupanja na nadležnosti i kapacitete gradova i opština. Angažovani smo i na pripremi strategija i propisa radi usaglašavanja sa standardima EU, kao i u planiranju i realizaciji EU sredstava. Razvijamo znanja i kapacitete lokalnih samouprava za primenu EU standarda kroz kontinuiranu edukaciju i uspostavljanje partnerstava sa drugim lokalnim vlastima, civilnim društvom i privatnim sektorom.

SKGO će nastaviti da unapređuje mehanizme za praćenje uticaja procesa pridruživanja i članstva u EU na lokalne vlasti. Pripremaćemo periodične izveštaje i programska dokumenta o stanju u ključnim pregovaračkim poglavljima i uticaju na lokalnu samoupravu. To ce biti osnov za aktivno zastupanje interesa lokalne samouprave, kako u procesu pristupnih pregovora, tako i u procesu programiranja i nadzora nad realizacijom IPA sredstava. Nastojaćemo da lokalne samouprave što više učestvuju u programima EU, kao i kvalitetnoj prekograničnoj i regionalnoj saradnji.  Posebnu pažnju ćemo posvetiti razvoju kapaciteta lokalnih vlasti za primenu EU standarda, kako kroz obuke, analize, modele, tako i kroz uspostavljanje pozicije EU službenika na lokalnom nivou.