Vesti

Godišnja anketa za lokalne samouprave o doprinosu ostvarivanju ciljeva održivog razvoja – Agende 2030

Lokalne samouprave u Srbiji imaju priliku da učestvuju u godišnjoj anketi o doprinosu ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (COR) na lokalnom nivou.  

Ovogodišnji upitnik nalazi se na linku http://survey.uclg.org koji se može popuniti do 01. aprila 2024. godine. Popunjavanje upitnika moguće je na engleskom, francuskom ili španskom jeziku, a preporuka je da se prethodno preuzme word verzija upitnika, izvrši upoznavanje sa upitnikom i pripreme odgovori, koji se zatim mogu kopirati u onlajn upitnik. Naglašavamo da je preferirano popunjavanje onlajn upitnika, a ukoliko iz bilo kog razloga to nije moguće, popunjen upitnik dostavlja se kao prilog mejlom na adresu: gold@uclg.org. Word verziju upitnika na engleskom jeziku može se preuzeti i ovde: EN_HLPF_Survey_2024.docx

UN Agenda za održivi razvoj do 2030. godine stupila je na snagu 1. septembra 2016. godine i predstavlja univerzalnu strategiju i najcelovitiji plan za uklanjanje ekstremnog siromaštva, smanjenje nejednakosti i zaštitu životne sredine (dokument dostupan na: https://sdgs.un.org/2030agenda ). Agenda 2030 sadrži 17 COR, operacionalizovanih kroz 169 potcilјeva, koji treba da se ostvare do 2030. godine. U tom smislu, od država potpisnica, među kojima je i Republika Srbija, očekuje se da mobilišu raspoložive resurse kako bi doprinele ostvarivanju COR.

Imajući u vidu da se veliki deo COR ostvaruje na podnacionalnom nivou, i u Republici Srbiji ulažu se napori da se povežu planovi razvoja i drugi planski dokumenti lokalnih samouprava sa odgovarajućim ciljevima, potciljevima i indikatorima iz Agende 2030. Gradovi i opštine u Srbiji, postupajući u okvirima svojih nadležnosti, uveliko sprovode aktivnosti i mere koje se mogu posmatrati i u kontekstu doprinosa globalnim COR.

Nadležne svetske i evropske organizacije podstiču lokalne samouprave i nacionalne asocijacije LS da učestvuju u godišnjem anketiranju koje omogućava bolju preglednost sprovođenja Agende 2030 i sagledavanje potreba za podrškom u tom smislu. SKGO sa svoje strane redovno popunjava godišnje upitnike, a ovom prilikom molimo i lokalne samouprave koje su u mogućnosti – da samostalno učestvuju u anketiranju.

Za eventualne upite ka SKGO, možete kontaktirati koleginicu Milenu Radomirović: milena.radomirovic@skgo.org