Konkursi

Poziv za dostavljanјe ponuda za nabavku putničkog vozila u okviru Programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanјa na lokalnom nivou“ - ponovlјen postupak

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) raspisuje nabavku putničkog vozila za potrebe programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uklјučivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija.

  • Predmet nabavke

Predmet nabavke je putničko vozilo u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je istaknuta u Obrascu ponude.

  •  Kriterijum za ocenu ponuda

U skladu sa procedurama koje primenjuje Stalna konferencija gradova i opština, kriterijum za izbor najpovolјnijeg ponuđača je najniža ponuđena cena.

  • Sadržaj, rok i način dostavlјanja ponude

Ponuda treba da sadrži:

  • popunjen Obrazac ponude,
  • katalog/brošuru sa tehničkom specifikacijom,
  • izjavu o garantnom roku.

Ponude se dostavlјaju putem pošte ili ličnom dostavom, u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da koverta nije ranije otvarana i sadrži naznaku „Ne otvarati – Ponuda za nabavku putničkog vozila'', na adresu Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, najkasnije do 05.07.2023. godine do 16 časova. 

Ponude poslate na bilo koji drugi način biće odbačene.                       

  • Dodatne informacije o SKGO:

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.

  • Kontakt za dodatne informacije

Kontakt osoba za dodatne informacije je marko.mirkovic@skgo.org

  • Prilozi

Poziv za dostavlјanje ponuda i uputstvo za sačinjavanje ponude

Obrazac ponude