Konkursi

Javni poziv za saradnju u okviru projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji”

JAVNI POZIV

Za iskazivanje zainteresovanosti gradova i opština za saradnju u okviru projekta

“Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji”

 

Stalna konferencija gradova i opština sprovodi projekat “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji” u partnerstvu sa projektom “Održiva urbana mobilnost u jugoistočnoj Evropi – II faza” Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE), koji sprovodi GIZ u ime nemačke vlade. Cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti planiranja održive urbane mobilnosti.

Stalna konferencija gradova i opština će u okviru ovog projekta pružiti podršku za dva grada/opštine koji iskažu svoju zainteresovanost za izradu plana održive urbane mobilnosti (POUM). Plan održive urbane mobilnosti je strateški dokument na lokalnom nivou koji ima za cilj da zadovolji potrebe za kretanjem ljudi i poslovnih subjekata u gradskim naseljima i njihovom okruženju, radi unapređenja kvaliteta života. Grad/opština koja bude izabrana, u okviru saradnje sa SKGO, dobiće tehničku podršku u izradi Plana održive urbane mobilnosti, tokom narednih 10 meseci (april 2019 - februar 2020. godine). Tehnička podrška podrazumeva:

 • Angažovanje eksperta/konsultanta koji će pružati stručnu podršku Radnoj grupi opštine/grada tokom procesa pripreme Plana održive urbane mobilnosti
 • Obuku članova radne grupe na temu održive urbane mobilnosti
 • Mogućnost regionalne razmene iskustva sa drugim gradovima učesnicima u projektu.
 • Sprovođenje do tri radionice sa zainteresovanim stranama u postupku pripreme POUM
 • Izradu početne studije stanja saobraćaja u naselju i/ili brojanje saobraćaja radi utvrđivanja vidovne raspodele, u skladu sa potrebama grada /opštine
 • Podršku u sprovođenju Evropske nedelje mobilnosti 2019. godine (septembar).

Obaveze grada/opštine:

 • Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa SKGO
 • Donošenje odluke o pristupanju izradi POUM
 • Obrazovanje Radne grupe – Komisije za izradu POUM
 • Imenovanje koordinatora za izradu POUM, koji će direktno sarađivati sa konsultantima i SKGO tokom trajanja projekta
 • Aktivno učešće u svim aktivnostima projekta, uključujući i obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti.
 • Izrada nacrta dokumenta Plana održive urbane mobilnosti u saradnji sa konsultantima.

Opština/grad iskazuje svoju zainteresovanost za učešće u projektu dostavljanjem popunjenog prijavnog formulara, najkasnije do 29. marta 2019. godine. Izbor opštine/grada izvršiće predstavnici GIZ projekta u saradnji sa SKGO, najkasnije do 5. aprila 2019. godine.

Prilikom odabira pilot grada/opštine, biće korišćeni sledeći kriterijumi:

 • Postojanje kapaciteta za izradu POUM unutar lokalne uprave/javnih preduzeća
 • Adekvatan strateški i planski osnov na lokalnom nivou (strategije, planovi, studije)
 • Usvojena Odluka o izradi POUM
 • Preduslovi za kreiranje mera održive urbane mobilnosti (režim naplate parkiranja, javni prevoz, biciklističke staze)
 • Učešće u obeležavanju Evropske nedelje mobilnosti u prethodnih 5 godina.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti savetnici za urbanizam i stanovanje Klari Danilović, e-mail: klara.danilovic@skgo.org, tel: 064/8703310.

Prijavni formular za grad opstinu final.docx