Konkursi

Poziv za podnošenje predloga projekata - Ambasada Republike Bugarske u Beogradu

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske preko Ambasade Republike Bugarske u Beogradu objavljuje proceduru za prihvatanje i odabir predloga za projekte koji će se implementirati uz grant u okviru Zvanične razvojne pomoći Republike Bugarske, sa početnim rokom za pokretanje u 2020. godini.


Prioritetna područja i smernice za implementaciju projekata na teritoriji Republike Srbije su:

- Jačanje administrativnih kapaciteta u cilju jačanja vladavine prava i demokratskog upravljanja;

- Zaštita ljudskih prava, sa fokusom na prava deteta i prava manjina, zaštitu kulturne raznolikosti i etničke tolerancije;

- Povezanost - mala i srednja preduzeća, preduzetništvo, otvaranje novih radnih mesta za mlade, kulturna razmena;

- Zaštita životne sredine.

Ciljevi i opseg projekata:

- Pružanje podrške demokratskim reformskim procesima, zaštita ljudskih prava i prava manjina, jačanje vladavine prava, civilnog društva, tržišne ekonomije itd., u kontekstu podrške evropskim integracijama;

- Promovisanje povezanosti u svim oblastima, uključujući rad sa mladima, jačanje dobrosusedskih odnosa, regionalnu stabilnost i međusobnu saradnju, bezbednosnu i migracionu saradnju;

- Stimulisanje i podrška izgradnji administrativnih kapaciteta Srbije za ostvarivanje demokratskih reformskih procesa i poštovanje ljudskih prava i prava manjina, posebno u pogledu institucija koje trenutno nemaju dovoljno iskustva i kadrovskih kapaciteta za odgovarajuće funkcije i aktivnosti.

Ciljne grupe:

- Nevladine organizacije;

- Organizacije lokalnih samouprava;

- Obrazovne institucije.

Potrebni dokumenti za prijavu:

Obrazac za prijavu je dostupan na bugarskom i engleskom jeziku. Svi delovi obrasca za prijavu treba da budu popunjeni jasno i ispravno na bugarskom ili engleskom jeziku. U slučaju propusta koji otežavaju procenu predloga projekta, Ambasada Republike Bugarske u Beogradu može tražiti dodatne informacije u kratkom roku. Propust da se te informacije dostave u roku će se smatrati osnovom za odbijanje predloga.

Načini i rokovi za prijave projekata:

Predlozi projekata će biti prihvatani:

- U Ambasadi Republike Bugarske u Beogradu (Birčaninova 26);

- Preporučenom poštom;

- Slanjem skenirane prijave e-poštom na Embassi.Belgrade@mfa.bg.

Projekti moraju biti na bugarskom ili engleskom jeziku, potpisani i pečatirani. Projekti će biti prihvatani do 28. juna 2019. godine. Kandidati će biti obavešteni o rezultatima evaluacije u roku od 10 radnih dana od donošenja odluke nadležnog organa. Ambasada Republike Bugarske u Beogradu nema obavezu da obavesti kandidate o razlozima za odobrenje ili odbijanje podnetih projektnih predloga.

Više informacija možete pronaći na sledećem linku:

https://www.mfa.bg/en/embassies/serbia/news/21073