Konkursi

Konkurs za izbor pružaoca usluge "Podrška jedinicama lokalne samouprave u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru Programa koji finansira Evropska unija

''PODRŠKA INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma'' (Program)

raspisuje

KONKURS

za izbor pružaoca usluge "Podrška jedinicama lokalne samouprave u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima" koja obuhvata sledeće aktivnosti: realizacija dvodnevne obuke za saradnike zaposlene u JLS u oblasti ozakonjenja koji se bave rešavanjem imovinsko-pravnih problema, organizacija tribina u romskim podstandardnim naseljima na temu ozakonjenja, analiza arhiva zahteva za ozakonjenje i izdvajanje zahteva / predmeta romske zajednice, izrada ''Izveštaja o stanju u sektoru ozakonjenja objekata romske zajednice sa preporukama za unapređenje procesa'', izrada ''Akcionog plana za unapređenje procesa ozakonjenja za romsku zajednicu i druge socijalno ugrožene kategorije'', i uspostavljanje i inicijalna podrška u funkcionisanju savetovališta za ozakonjenje objekata u romskim podstandardnim naseljima.

 

Uslovi konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da su registrovana kod nadležnog organa, odnosno upisani u odgovarajući registar;
  2. da su izmirili  dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima  Republike Srbije
  3. da imaju neophodno prethodno iskustvo u poslednje 3 godine (zaključno sa julom 2019. godine): Realizovana minimum 3 projekta iz oblasti pravnog zastupanja ili zaštite prava ugroženih socijalnih grupa (posebno pravno zastupanje ili zaštita prava Roma); Minimum 3 reference u oblasti pravne saradnje / zastupanja jedinica lokalne samouprave; Realizovane minimum 3 obuke u oblastima vezanim za pravo i pravno zastupanje; Izrađene minimum 3 stručne studije iz oblasti pravnog zastupanja ugroženih pojedinaca i / ili grupa
  4. da imaju neophodan finansijski kapacitet u poslednje 3 godine (2016, 2017, 2018): minimalni godišnji obrt u iznosu od 100.000 EUR
  5. da imaju neophodan kadrovski kapacitet: Najmanje 1 radno angažovano lice (visoka stručna sprema (VSS)) sa više od 10 godina relevantnog iskustva; Najmanje 5 radno angažovanih lica (VSS) sa više od 3 godine relevantnog iskustva.

II Potrebna dokumentacija

  1. Prijava na konkurs dostavlja se SKGO na obrascu u nastavku.
  2. Prijavu na javni konkurs podnose potencijalni pružaoci usluga u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu.

III Rokovi i način podnošenja prijave 

  • Krajnji rok za dostavljanje prijava je: 30septembar 2019. godine (do 15.00 časova u slučaju lične dostave). 
  • Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.
  • Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte ili neposredno na adresu:

Stalna konferencija gradova i opština

Makedonska 22/8, 11000 Beograd, sa naznakom

PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

''Prijava na konkurs za izbor pružaoca usluge ''Podrška jedinicama lokalne samouprave u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima ''

Kontakt osoba za dodatne informacije je Danijela Počuča, telefon: 011-735-79-44, elektronska adresa: danijela.pocuca@skgo.org

Konkursna dokumentacija.docx