Konkursi

Drugi javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje prijava u okviru Programa EU Exchange 6 – tri konkursa za dodelu paketa podrške za: izradu planova razvoja; izradu srednjoročnih planova; unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji “, objavljujemo drugi javni poziv za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za dodelu paketa podrške, a koji obuhvata konkurse u tri različite oblasti, i to:

  • Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu plana razvoja LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira izradom planova razvoja u korisničkim LS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i drugim primenljivim propisima.
  • Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu srednjoročnog plana LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira izradom srednjoročnih planova LS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, Uredbom o metodologiji za izradu srednjoročnih planova i drugim primenljivim propisima.
  • Konkurs za dodelu Paketa podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira uspostavljanjem/unapređenjem procesa planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata u korisničkoj LS u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i primenom pristupa koji predstavljaju dobru praksu kapitalnog budžetiranja uz pridržavanje metodološkog koncepta shodno Uredbi o upravljanju kapitalnim projektima.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja od strane Delegacije EU u Srbiji. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.

Paket podrške LS kao modalitet rada sa gradovima i opštinama, predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama, kreiran tako da pomogne korisnicima vođenjem kroz proces i pružanjem odgovarajuće ekspertize. U tom smislu, LS izabrane u okviru predmetnog javnog poziva dobiće stručnu podršku za postizanje konkretnih ciljeva u skladu sa temom pojedinačnog konkursa kako je navedeno. Planirano trajanje realizacije paketa podrške je okvirno 12 meseci, a očekuje se da će 29 lokalnih samouprava biti odabrano za podršku.

Konkursi u okviru objavljenog poziva namenjeni su svim gradovima i opštinama, uključujući i gradske opštine koje mogu konkurisati za podršku uz pribavljenu saglasnost matičnog grada, kako je obrazloženo u odeljku 3.1 Smernica za podnošenje prijava. Pravo na podršku po bilo kojem od 3 predmetna konkursa ne može ostvariti lokalna samouprava koja je u trenutku konkurisanja korisnica podrške dodeljene iz sredstava EU, drugih razvojnih partnera, odnosno drugih međunarodnih i nacionalnih entiteta – koja je istovrsna kao podrška za koju se prijavljuje u okviru ovog javnog poziva. U skladu sa svojim potrebama i prioritetima, lokalne samouprave mogu podneti prijave za jedan ili više konkursa obuhvaćenih pozivom, ali ne mogu istovremeno konkurisati u ovom pozivu za podršku u izradi plana razvoja i podršku u izradi srednjoročnog plana.

Smernice za podnošenje prijava i dokumenta za prijavu (na ćiriličnom i latiničnom pismu) možete preuzeti u nastavku teksta.

Podnošenje prijava obavlja se putem redovne pošte na adresu SKGO do 23. februara 2023. godine.

U cilju detaljnog obrazloženja paketa podrške, kao i prijavne dokumentacije, biće organizovana dva onlajn informativna sastanka na kojima će biti predstavljene Smernice za podnošenje prijava, kao i Obrasci za prijavljivanje i dati odgovori na pitanja učesnika - 31. januara i 2. februara 2023. godine. Učešće na onlajn informativnim sastancima se ostvaruju posredstvom pristupnih linkova, kako sledi:

  • Prvi onlajn informativni sastanak – utorak 31. januar 2023. godine u 10.00 časova, https://rb.gy/oplpxz
  • Drugi onlajn informativni sastanak – četvrtak 2. februar 2023. godine u 10.00 časova, https://rb.gy/2cuoyb

U ime Programa EU Exchange 6, pozivamo lokalne samouprave da se prijave za podršku u okviru javnog poziva, imajući u vidu važnost pravilne i sveobuhvatne primene razvojnog i srednjoročnog planiranja, kapitalnog budžetiranja i transparentnog upravljanja budžetom za lokalne samouprave i za uspeh reformskih procesa na svim nivoima javne uprave.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti SKGO svakog radnog dana u periodu trajanja konkursa:

  • za podršku u izradi plana razvoja LS, putem telefona 064 870 3384 kao i elektronskom poštom na milica.railic@skgo.org
  • za podršku u izradi srednjoročnog plana LS, putem telefona 011 735 7961 kao i elektronskom poštom na jelena.plocic@skgo.org i
  • za podršku u unapređenju planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS, putem telefona 011 735 7966 kao i elektronskom poštom na anida.mujovic@skgo.org.

Pozivno pismo - paketi EU E6 23.1..pdf

Preuzmite prijavnu dokumentacija na ćiriličnom pismu:
Prilog 1 Smernice za podnosenje prijava po javnom Pozivu EU E6 - cirilica.pdf
Prilog2_Opis podrske_EU_E6-cirilica.pdf
Prilog 3.1. Obrazac za prijavu - izrada plana razvoja EU E6 - cirilica.docx
Prilog 3.2. Obrazac za prijavu - izrada srednjorocnog plana EU E6 - cirilica.docx
Prilog 3.3. Obrazac za prijavu - kapitalni projekti EU E6 - cirilica.docx
Prilog 4.1. Izjava o spremnosti za koriscenje PP - plan razvoja - cirilica.docx
Prilog 4.2. Izjava o spremnosti za koriscenje PP - srednjorocni plan - cirilica.docx
Prilog 4.3. Izjava o spremnosti za koriscenje PP - kapitalni projekti - cirilica.docx

Kompletna dokumentacija na ĆIRILIČNOM pismu
Preuzmite prijavnu dokumentaciju na latiničnom pismu:
Prilog 1 Smernice za za podnosenje prijava po javnom Pozivu EU E6 - latinica.pdf
Prilog2_Opis_podrske_EU_E6-latinica.pdf
Prilog 3.1. Obrazac za prijavu - izrada plana razvoja EU E6 - latinica.docx
Prilog 3.2. Obrazac za prijavu - izrada srednjorocnog plana EU E6 - latinica.docx
Prilog 3.3. Obrazac za prijavu - kapitalni projekti EU E6 - latinica.docx
Prilog 4.1. Izjava o spremnosti za koriscenje PP - plan razvoja - latinica.docx
Prilog 4.2. Izjava o spremnosti za koriscenje PP - srednjorocni plan - latinica.docx
Prilog 4.3. Izjava o spremnosti za koriscenje PP - kapitalni projekti - latinica.docx

Kompletna dokumentacija na LATINIČNOM pismu


PITANJA I ODGOVORI:

Pitanja i odgovori - Poziv EU Exchange 6 

Prezentacija drugog poziva EU Exchange 6


Ažurirani kalendar procesa:

U skladu sa dinamikom rada nadležnih Komisija za evaluaciju i rangiranje i drugih upravljačkih tela Programa EU Exchange 6, i s’ obzirom na broj pristiglih prijava po pozivu za sva tri oglašena konkursa, predočavamo ažurirani okvirni kalendar za okončanje procesa izbora lokalnih samouprava i objavljivanje rezultata:

Okvirni kalendar Datum/2023
Aktivnost 
23. januar 
Raspisivanje konkursa
31. januar i 2. februar 
Onlajn informativni sastanci tokom kojih će detaljnije biti predstavljeni uslovi prijavljivanja za sve tri vrste ponuđene podrške
20. februar 
Rok za postavljanje pitanja o prijavi za podršku za koje će SKGO objavljivati odgovore na internet stranici
23. februar 
Krajnji rok za podnošenje prijava
24. februar – 6. mart 
Administrativna provera ispunjenosti kriterijuma za konkurisanje
7 - 21. mart 
Tehnička evaluacija podnetih prijava i selekcija LS – Prijave se detaljno analiziraju i rangiraju kroz rad nadležnih Komisija, u skladu sa unapred usaglašenim sistemom bodovanja, u skladu sa procedurama objašnjenim u odeljku 3.6 Smernica za podnošenje prijava.
22 – 31. mart
Izjašnjavanja Nadzornog odbora Programa o predlogu odabira lokalnih samouprava
4. april
Informisanje lokalnih samouprava o rezultatima konkursa – Nakon izjašnjavanja Nadzornog odbora Programa, podnosioci prijava koji su učestvovali na konkursu biće obavešteni o rezultatima konkursa pisanim putem.


Unapred zahvaljujemo na strpljenju i koristimo priliku da se još jednom zahvalimo na iskazanom interesovanju svim lokalnim samoupravama koje su dostavile prijave po objavljenom Pozivu.