Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za izradu planova razvoja u okviru programa EU Exchange 6“

SKGO u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU Exchange 6“ koji finansira Evropska unija, objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za izradu planova razvoja.

Nabavka usluga se raspisuje za usluge izrade planova razvoja u 8 gradova i opština, za sledeće pozicije:

 

PARTIJA
BROJ POZICIJA 
PARTIJA 1 - Koordinacija izrade plana razvoja opštine Ćuprija
1 pozicija
PARTIJA 2 - Koordinacija izrade plana razvoja opštine Čajetina
1 pozicija
PARTIJA 3 - Koordinacija izrade plana razvoja opštine Golubac
1 pozicija
PARTIJA 4 - Koordinacija izrade plana razvoja opštine Bajina Bašta
1 pozicija
PARTIJA 5 - Koordinacija izrade plana razvoja opštine Lajkovac
1 pozicija
PARTIJA 6 - Koordinacija izrade plana razvoja opštine Kosjerić
1 pozicija
PARTIJA 7 - Koordinacija izrade plana razvoja opštine Bogatić
1 pozicija
PARTIJA 8 - Koordinacija izrade plana razvoja opštine Svilajnac
1 pozicija
PARTIJA 9 - Mentorsko praćenje i usmeravanje rada  koordinatora za izradu Plana razvoja JLS
1 pozicija
PARTIJA 10 - Izrada pregleda i analize postojećeg stanja za oblast obrazovanja za potrebe izrade plana razvoja JLS
2 pozicije
PARTIJA 11 - Izrada pregleda i analize postojećeg stanja za oblast socijalne zaštite/javnog zdravstva za potrebe izrade plana razvoja JLS
2 pozicije
PARTIJA 12 - Izrada pregleda i analize postojećeg stanja za oblast životne sredine/energetike za potrebe izrade plana JLS
2 pozicije
PARTIJA 13 - Izrada pregleda i analize postojećeg stanja za oblast urbanizam/saobraćaj za potrebe izrade plana razvoja JLS
2 pozicije
PARTIJA 14 - Izrada pregleda i analize postojećeg stanja za oblast privredni razvoj za potrebe izrade plana razvoja JLS
2 pozicije
PARTIJA 15 - Izrada pregleda i analize postojećeg stanja za oblast poljoprivrede za potrebe izrade plana razvoja JLS
2 pozicije
PARTIJA 16 - Izrada analize finansijskih kapaciteta JLS za potrebe izrade pregleda i analize postojećeg stanja  i izrade plana razvoja JLS
2 pozicije
PARTIJA 17 - Izrada analize administrativnih i upravljačkih kapaciteta JLS za potrebe izrade pregleda i analize postojećeg stanja i izrade plana razvoja JLS
2 pozicije

 

Program EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ – finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo za evropske integracije. Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih programskih aktivnosti. Predviđeno trajanje je tri godine, od septembra 2021. do septembra 2024. godine.

U okviru Programa, nastavlja se višegodišnji rad sa LS na unapređivanju procesa lokalnog planiranja i realističnog finansiranja prioriteta. Program je fokusiran na pružanje stručne podrške LS za pravilnu i sveobuhvatnu primenu razvojnog i srednjoročnog planiranja, kapitalnog budžetiranja i transparentnog upravljanja budžetom, i finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Koncipiran je tako da obuhvati suštinski povezane oblasti čiji elementi počinju sa razvojnim planiranjem LS i nastavljaju se sa srednjoročnim planiranjem, programskim i kapitalnim budžetiranjem i budžetskom transparentnošću, a zaokružuju se internom finansijskom kontrolom i odgovornošću u javnom sektoru.

Podrška LS se, između ostalog, realizuje kroz pakete podrške lokalnim samoupravama koji predstavljaju skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama koji je kreiran da pomogne izabranim gradovima i opštinama u rešavanju konkretnih problema ili radi ostvarenja određenog cilja. Ova vrsta mehanizma za pružanje tehničke pomoći je po prvi put bila primenjena u Srbiji u okviru Programa Exchange 2 i implementacija se zasniva na pristupu koji je vođen konkretno definisanim potrebama za unapređenjem kapaciteta u lokalnim samoupravama. Fleksibilna priroda paketa podrške omogućava prilagođavanje posebnostima odnosno potrebama pojedinačnog grada/opštine, u zadatim opštim okvirima. Paketi podrške uključuju direktan angažman stručnjaka, treninge, radionice, seminare, kao i druge vidove podrške LS. Krajnji korisnik (korisnička LS) je direktno uključen u definisanje i implementaciju usluge u okviru paketa.

U okviru Komponente 1 Programa posvećenoj podršci LS u pripremi i realizaciji planova razvoja i srednjoročnih planova u skladu sa programskim budžetom, a u cilju realizacije aktivnosti paketa podrške za izradu plana razvoja u 8 opština, SKGO raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga na navedenim pozicijama.

Obrazac ponude, opisi poslova i druga prateća dokumentacija za svaku partiju se mogu preuzeti na internet stranici SKGO ( http://www.skgo.org/konkursi).

Izrazi koji se koriste u ovoj dokumentaciji, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koja se odnose.

Na ovaj poziv mogu da se jave fizička i pravna lica. 

U ovom postupku nabavke mogu da učestvuju isključivo lica koja nisu državni organi uprave niti zaposleni u državnom organu uprave niti organima lokalne samouprave. 

Ponuđači mogu podneti ponudu za više partija. U slučaju da ponuđači dostavljaju ponudu za više partija neophodno je dostaviti kompletnu dokumentaciju za svaku od partija. 

Za partije 10-17 može biti izabran jedan ili dva (2) ponuđača čija je ponuda najpovoljnija u skladu sa postavljenim kriterijumima. 

U slučaju da ponuđači za partije od 10-17 dostavljaju ponude za obe pozicije moraju dostaviti CV eksperta za svaku poziciju.  CV svakog eksperta će se ocenjivati pojedinačno.

Fizička lica i preduzetnici mogu podneti ponudu za jednu poziciju u okviru partija 10 - 17.

Maksimalna vrednost honorara je 23.474 RSD po ekspertskom danu bez PDV-a. 

SKGO je po osnovu Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrednost (PDV-a). U skladu sa tim, na osnovu dostavljene finansijske dokumentacije, SKGO Pružaocu usluge dostavlja odgovarajuću potvrdu Poreske uprave o oslobađanju od PDV-a (PPO PDV).

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da nisu ranije otvarane i sadrži naznaku „Ne otvarati“, ponuda - Usluga izrade plana razvoja u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU EXCHANGE 6“ / Partija hh na adresu Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, najkasnije do 09.05.2023. godine do 16:00 časova.

Prijave poslate na bilo koji drugi način biće odbačene. Ponuda za svaku od partija mora biti u zasebnoj koverti.

Ponuda treba da sadrži sledeće dokumente za svaku partiju:

  1. Obrazac ponude - neophodno je dostaviti obrazac ponude za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača
  2. Listu referenci (ponuđači dostavljaju listu referenci o izvršenim reprezentativnim istovrsnim ili uporedivim poslovima urađenim od strane ponuđača) 
  3. CV predstavlja CV eksperta odnosno lica koji će sprovoditi poslove u skladu sa opisom posla za partiju za koju se konkuriše (CV se dostavlja na srpskom jeziku u formatu usklađenim sa EU zahtevima -  europass format, na primer)
  4. Izjavu o ispunjenosti uslova– neophodno je dostaviti izjavu o ispunjenosti uslova za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača
  5. Izjavu o ekskluzivnosti i raspoloživosti  

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je:  

Ekonomski najpovoljnija ponuda

Vrednovanje ponuda će se izvršiti na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Ponuđena cena – najniža ponuđena cena ekspertskog dana/ponuđena cena ekspertskog dana h 20 (maks. 20 pondera)
  • Lista referenci – ocena komisije – maks. 30 pondera
  • CV eksperta  – ocena komisije – maks. 50 pondera

Uz sve navode u listi referenci i CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo ponuđača, potrebno je navesti period angažmana na predmetnim poslovima. Referentna pisma/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Za više informacija možete kontaktirati gospođu Mirjanu Knežević Panajotu na elektronsku adresu mirjana.knezevic@skgo.org ili gospodina Aleksandra Marinkovića na elektronsku adresu aleksandar.marinkovic@skgo.org

Obrazac ponude, opisi poslova i druga prateća dokumentacija za svaku partiju se mogu preuzeti na sledećim linkovima:

Obrazac ponude – fizička lica >>>>> 

Obrazac ponude – pravna lica/preduzetnici >>>>>

Lista referenci (obrazac) >>>>>

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova – fizička lica>>>>>

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova – pravna lica/preduzetnici>>>>>

Izjava o ekskluzivnosti i raspoloživosti  >>>>>

Opisi poslova za sve Partije  >>>>>