Konkursi

Javni poziv za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje / unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje Javni poziv za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje / unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja. Podrška se realizuje u okviru programa ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou’’, koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020. Ukupna vrednost programa je 6,5 miliona evra,  telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju projekta je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) zadužena za implementaciju programa.


Ko se može prijaviti

Pravo na prijavu na Javni poziv imaju svi gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji, izuzev gradova, opština i gradskih opština koje su dobile podršku za uspostavljanje mobilnih timova kroz projekte IPA 2012, 2014 i 2016 - Prilog 3 - Lista podrzanih lokalnih samouprava kroy projekte IPA 2012, 2014 i 2016 >>>


Podrška SKGO

Gradovima, opštinama i gradskim opštinama koje budu izabrane na Javnom pozivu, SKGO će obezbediti sveobuhvatnu stručnu, savetodavnu i finansijsku podršku u uspostavljanju/unapređivanju lokalnih mehanizama za inkluziju Roma.

Program će podržati 10 lokalnih samouprava u sledećim aktivnostima:

 • Formiranje Koordinacionih tela za inkluziju Roma i Romkinja na lokalnom nivou
 • Formiranje mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja
 • Izrada/unapređenje lokalnih akcionih planova za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
 • Izrada operativnih planova mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja
 • Sufinansiranje operativnih planova mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja za period od 2 godine u maksimalnom iznosu do 10.000 evra po lokalnoj samoupravi odnosno do 70% troškova sprovođenja operativnog plana (obaveza sufinansiranja najmanje 30% ukupnih troškova sprovođenja od strane lokalne samouprave), kao i
 • niz aktivnosti u cilju izgradnje kapaciteta, umrežavanja i razmene iskustava lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja.

U okviru projekta planirana je i izrada i pilotiranje modela za uspostavljanje Mobilnog tima za inkluziju Roma kao inovativnog i integrisanog javnog servisa, uključujući definisane standarde licenciranja, u lokalnim samoupravama koje bude iskazale interesovanje za ovu vrstu podrške i učešće u pilotiranju inovativnog pristupa.


Način i rok prijave

Neophodna dokumentacija za podnošenje prijava: 

Navedeni obrasci (Prijavni formular i Izjava o spremnosti na saradnju) mogu se preuzeti i u nastavku teksta.

Dokumentaciju za podnošenje prijava potrebno je dostaviti u štampanom obliku u 2 (dva) originalna primerka u A4 formatu u zapečaćenoj koverti sa jasnom naznakom: “Prijava na Javni poziv za dobijanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje/unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja“ i naznakom „Ne otvarati pre sastanka za otvaranje“. 

Na poleđini koverte treba navesti naziv grada/opštine/gradske opštine i ime i broj telefona kontakt osobe.

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom, kurirskom službom ili lično na sledeću adresu: 

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA - SAVEZ GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE

„Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“

Makedonska 22/VIII, 11103 BEOGRAD

Republika Srbija

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. elektronskom poštom) ili dostavljene na bilo koju drugu adresu biće automatski odbijene.

U slučaju ličnog dostavljanja prijave, potvrda o prijemu će biti uručena donosiocu pošiljke.

Rok za dostavljanje prijava je 23.06.2023. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Blagovremenost dostave prijave dokazuje se datumom evidentiranim na otpremnici/poštanskom žigu/potvrdi o prijemu. U slučaju lične dostave krajnji rok za predaju prijave je 23.06.2023. godine do 16 časova. 

Prijave se podnose na srpskom jeziku.


Info dani

U cilju informisanja lokalnih samouprava o vrstama podrške, proceduri  i uslovima konkurisanja, kriterijumima odabira, kao i dokumentaciji za  prijavljivanje , biće organizovano pet informativnih sastanaka u periodu od 1. do 8. juna 2023. godine, i to:

 • Četvrtak, 1. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Beogradu (Velika sala GO Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 167). Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do utorka, 30. maja, do 15 časova.
 • Petak, 2. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Novom Sadu (Istorijski arhiv, Ulica Filipa Višnjića 2a). Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do srede, 31. maja, do 15 časova.
 • Utorak, 6. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Kraljevu (Hotel Turist, Trg Srpskih ratnika 1). Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do petka, 2. juna, do 15 časova.
 • Sreda, 7. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Kragujevcu (Hotel Ženeva lux, Ulica Slobode bb). Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do ponedeljka, 5. juna, do 15 časova.
 • Četvrtak, 8. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Nišu (Hotel Ambasador, Trg kralja Milana 4). Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do utorka, 6. juna, do 15 časova.

Prezentacija Info dani.pdf

Za pitanja od opšteg značaja za proces konkurisanja zainteresovani podnosioci mogu se obratiti SKGO elektronskom poštom na jelena.zec@skgo.org. Na pitanja upućena do 09.06.2023. godine SKGO će objaviti odgovore na internet stranici SKGO u sekciji „Konkursi“.


Postupak izbora i kriterijumi

Odluku o izboru 10 lokalnih samouprava doneće evaluaciona komisija, koja će izvršiti ocenu i rangiranje pristiglih prijava u skladu sa tabelom Kriterijumi za ocenjivanje u Smernicama za podnošenje prijava koje možete preuzeti putem sledećeg linka - Smernice za prijavu >>>

Gradovi, opštine i gradske opštine podnosioci prijava, biće obavešteni o rezultatima Javnog poziva putem elektronske pošte u roku od 10 dana nakon donošenja konačne odluke o odabiru.

Izabrane lokalne samouprave potpisaće sa SKGO sporazume o saradnji, kojima će biti definisan okvir saradnje i podrške u ovom procesu.

Smernice za prijavu >>>

Prilog 1 Prijavni formular >>>

Prilog 2 - Izjava o spremnosti za saradnju >>>

Prilog 3 - Lista podrzanih lokalnih samouprava kroy projekte IPA 2012, 2014 i 2016 >>>

Pitanja i odgovori >>>