Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda i uputstvo za sačinjavanje ponude za nabavku informatičke opreme u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) raspisuje nabavku informatičke opreme za potrebe programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske, u skladu sa tehničkim specifikacijama istaknutim u obrascima ponude, a koji su sastavni deo ovog Poziva.

Predmet nabavke

Partija 1: kancelarijski (desktop) računari

Partija 2: prenosivi (lap top) računari

Partija 3: poslovni skeneri i multifunkcionalni štampači

a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom koja se nalazi u prilogu poziva za dostavljanje ponuda.

 

Kriterijum za ocenu ponuda

U skladu sa procedurama koje primenjuje Stalna konferencija gradova i opština, kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža ponuđena cena.

Sadržaj, rok i način dostavljanja ponude

Ponuda treba da sadrži:

  • popunjen Obrazac ponude,
  • zvaničnu tehničku specifikaciju za svaki od ponuđenih uređaja.

Ponude se dostavljaju putem pošte ili ličnom dostavom, u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da koverta nije ranije otvarana i sadrži naznaku sa naznakom „Ne otvarati - PONUDA ZA NABAVKU INFORMATIČKE OPREME i sa naznakom partije/a za koju se ponuda dostavlja“, na adresu Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, najkasnije do 17.07.2023. do 16.00 časova.

Ponude poslate na bilo koji drugi način biće odbačene.

                                                                                                       

Dodatne informacije o SKGO

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.

 

Kontakt za dodatne informacije

Kontakt osoba za dodatne informacije je nikola.todosijevic@skgo.org.


Prilozi

1. Obrazac ponude - Partija 1

2. Obrazac ponude - Partija 2

3. Obrazac ponude - Partija 3