Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku tehničke pomoći u sprovođenju analize učinka i kapaciteta JLS u primeni principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou korišćenjem „Indeksa dobre uprave“

Poziv za dostavljanje ponuda i uputstvo za sačinjavanje ponude za nabavku tehničke pomoći u sprovođenju analize učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou korišćenjem „Indeksa dobre uprave“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru programa ,,Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu’’, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisuje nabavku tehničke pomoći u sprovođenju Analize učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou korišćenjem „Indeksa dobre uprave“.

Predmet nabavke

  • Usluga tehničke pomoći u sprovođenju „Analize učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ korišćenjem „Indeksa dobre uprave“, u svemu prema Opisu posla istaknutom u okviru Javnog poziva,

Kriterijum za ocenu ponuda

U skladu sa procedurama koje primenjuje Stalna konferencija gradova i opština, kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je ekonomski najpovoljnija ponuda:

  • profesionalni kapacitet – ocena komisije, do 90 pondera
  • cena usluge – najniža ponuđena cena/ponuđena cena x 10

Sadržaj, rok i način dostavljanja ponude

Ponuda treba da sadrži:

  • Propratno pismo u kom je jasno navedena dostupnost Ponuđača za izvršenje usluge u zadatim rokovima (slobodan format, potpisan i pečatiran);
  • Profesionalni kapacitet u formatu datom u Aneksu 1;
  • Radne biografije (u Evropas formatu potpisane od strane eksperata);
  • Finansijska ponuda u format datom u Aneksu 2;
  • Propratna dokumentacija: potvrda o registraciji u APR-u i završni račun za 2022. godinu.

Ponude treba podneti najkasnije do 19.10.2023. godine do 16.00 časova  u zatvorenoj  koverti na sledeću adresu:

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

Makedonska 22/8

11000 Beograd

sa naznakom : „PONUDA - IZRADA ANALIZE DOBRO UPRAVLJANJE“ - NE OTVARATI;

Ponuda treba da sadrži jedan original i jednu kopiju u A4 formatu pojedinačno i međusobno uvezane sa jasnom naznakom „original“, odnosno “kopija“. Ponude poslate na bilo koji drugi način biće odbačene.

Dodatne informacije o SKGO

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.

Kontakt za dodatne informacije 

Kontakt osoba za dodatne informacije je milena.vojinovic@skgo.org .

U prilogu:

Javni poziv-Analiza-IDU.pdf

1-Aneks I - Obrazac: Profesionalni kapacitet

2-Aneks II - Obrazac: Finansijska ponuda

3-Aneks III - Sadržaj Indeksa dobre uprave

4-Aneks IV - Lista JLS u kojima je sprovedena Analiza 2021. godine