Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li se može dobiti IOP2 odmah pri polasku u prvi razred? Detetu je bio odložen polazak u prvi razred, sad je krenulo i od PU je dobije samo pedagoški profil.

Na osnovu navoda da je od predškolske ustanove dobijen samo pedagoški profil deteta, a ne i celovit individualni obrazovni plan, Interresorna komisija nema dokaza da je u predškolskoj ustanovi sa detetom rađeno po IOP-u.

Osnovna škola u koju je upisano dete dužna je da postupi u skladu sa Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. Na osnovu ovog Pravilnika, ustanova u koju dolazi dete mora najpre da uradi pedagoški profil deteta, da u periodu od tri meseca sprovede mere individualizacije, da obavesti roditelje da dete ostvaruje pravo na IOP, da dobije saglasnost roditelja i da pristupi planiranju i sprovođenju IOP1. Nakon najmanje tri meseca sprovođenja IOP1, škola može da predloži prelazak na individualni plan sa izmenjenim ishodima (IOP2), za šta je neophodno prethodno pribaviti mišljenje Interresorne komisije i saglasnost roditelja.

Na osnovu prethodno navedenog, mišljenja smo da u ovoj situaciji nije celishodno da se u okviru mišljena IKR kao mera podrške učeniku navede IOP2.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Kada se sportska organizacija u oblasti sporta obrati JLS za pribavljanje mišljenja za organizaciju sportskog takmičenja koje je planirano da se održi na teritoriji JLS, šta je potrebno da sportska organizacija dostavi od dokumentacije uz podneti zahtev? Koja sve mišljenja/saglasnosti organizacija mora da pribavi pre nego što se obrati JLS?

Potrebno je navesti koji je rang takmičenja u pitanju. Ako su u pitanju velika međunarodna sportska takmičenja, a koja su definisana članom 163. Zakona o sportu, ona uključuju:

 1. olimpijske i paraolimpijske igre;
 2. svetska i evropska prvenstva;
 3. mediteranske igre;
 4. univerzijade;
 5. svetski kupovi i finalni turniri svetske lige;
 6. zimski i letnji Olimpijski festival mladih Evrope;
 7. balkanska i druga regionalna prvenstva;
 8. finala i finalni turniri evropskih klupskih sportskih takmičenja, osim finala evropskih klupskih takmičenja koja su rezultat sportskih uspeha domaćih sportskih organizacija;
 9. kriterijumski i kvalifikacioni međunarodni sportski turniri nacionalnih sportskih reprezentacija.

U članu 162. Zakona o sportu navedeno je šta je sve potrebno za kandidovanje za organizaciju velikog međunarodnog sportskog takmičenja na teritoriji Republike Srbije pre podnošenja kandidature, a što podrazumeva da sportska organizacija:

 1. obrazuje inicijativni odbor za pripremu kandidature;
 2. pripremi projekat, odnosno studiju o organizovanju i finansiranju takmičenja, koja obavezno sadrži materijalno-tehničke, finansijske, organizacione i stručno-kadrovske elemente za organizaciju;
 3. pribavi mišljenje Olimpijskog komiteta Srbije, odnosno Paraolimpijskog komiteta Srbije, kada su u pitanju olimpijski, odnosno paraolimpijski sportovi i nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza u olimpijskom sportu, odnosno paraolimpijskom sportu;
 4. pribavi mišljenje Sportskog saveza Srbije i nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza u neolimpijskom sportu;
 5. pribavi mišljenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se organizuje takmičenje i teritorijalnog sportskog saveza jedinice lokalne samouprave;
 6. pribavi saglasnost Vlade za velika međunarodna sportska takmičenja iz člana 163. tač. 1), 2), 3), 4) i 6) ovog zakona, odnosno saglasnost Ministarstva za druga velika međunarodna sportska takmičenja.
Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Poslovi koordinatora Interresorne komisije počeli su da se obavljaju od marta 2019. godine i izveštaj koji treba da se dostavi do marta 2019. godine nije dostavljen. Da li je IRK nadležna da to uradi i kako postupiti u tom sliučaju?

U skladu sa članom 10. Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, a kojim se definiše praćenje i ostvarivanje predložene dodatne podrške se navodi: "Komisija je obavezna da dostavlja redovne izveštaje o svom radu i o predloženoj i ostvarenoj podršci opštinskoj, odnosno gradskoj upravi dva puta godišnje: za prvu polovinu godine do 1. avgusta i Zbirni izveštaj za kalendarsku godinu, do 1. marta naredne godine na Obrascu 4. Zbirni izveštaj, nakon što ga usvoji opštinsko/gradsko veće, Komisija dostavlja resornim ministarstvima".

Preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, je da jedinice lokalne samouprave koje nisu dostavile izveštaj za 2018. godinu do 1. marta 2019. godine, da ga popune elektronskim putem, na odgovarajućem obrascu i da ga tako popunjenog dostave na e-mail adresu: inkluzija@mpn.gov.rs

Upitnik-IRK uputstvo.pdf

Obrazac Upitnik-IRK.xls


Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li se član 138. Zakona o sportu u kojem se navodi da se jednoj organizaciji u oblasti sporta ne može odobriti više od 20% sredstava od ukupne sume sredstava budžeta JLS predviđenih za finansiranje programa iz oblasti sporta, odnosi ili ne odnosi i na godišnji program teritorijalnog sportskog saveza?

Članom 138. Zakona o sportu kojim propisano je da se jednoj organizaciji u oblasti sporta ne može odobriti više od 20% sredstava od ukupne sume budžeta JLS predviđenih za finansiranje programa u oblasti sporta, i odnosi se i na godišnje programe teritorijalnih sportskih saveza.

Dakle, smatramo da i za teritorijalne sportske saveze važi zakonom propisano ograničenje od 20%.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Interresornoj komisiji podnesen je zahtev za odlaganje upisa u prvi razred – po drugi put – od strane roditelja deteta koje ima višestruke smetnje u razvoju. Da li u tom slučaju, koordinator može da odbaci ovaj zahtev na osnovu člana 4. stav 3. Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci, odnosno člana 18. stav 2. Zakona o osnovama sistema i obrazovanja? Da li to može da se uradi zaključkom (rešenjem) o nenadležnosti za odlučivanje, ili to mora da uradi Komisija svojim mišljenjem?

U skladu sa čl. 4. stav 3. Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, odnosno čl. 18. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koordinator se može pozvati u odgovoru roditelju, a koji propisuju mogućnost odlaganja upisa u osnovnu školu samo za jednu godinu.

Pošto se radi o detetu sa višestrukim smetnjama, smatramo da je neophodno i mišljenje nadležne IRK, jer u tom mišljenju treba da se nađu sve mere dodatne podrške neophodne za uključivanje ovog deteta u obrazovanje.