Pitanja i odgovori

Sistem lokalne samouprave

Da li načelnik uprave ima pravo na prekovremeni rad?

S obzirom da je prvog jula 2017. godine počeo da se primenjuje Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016 i 108/2016) na zaposlene u organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, izuzev odredaba člana 10. i čl. 37-39. koje se primenjuju od stupanja na snagu ovog zakona, odgovor je da načelnici opštinskih uprava nemaju pravo na uvećanje plate, propisane članom 18. ovog zakona, u koje spada i prekovremeni rad. 

Naime, članom 25. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, a koji se odnosi na ograničenje prava na uvećanje plate, je propisano da zaposleni koji rade na radnim mestima koja su aktom Vlade iz člana 10. ovog zakona utvrđena kao rukovodeća radna mesta i zaposleni koji rade na radnim mestima čiji opis poslova uključuje odgovornost vezanu za rukovođenje organom, organizacijom ili drugim organizacionim oblikom u javnom sektoru, za vreme provedeno na radu na poslovima rukovodećeg radnog mesta, kao i državni službenici na položaju, odnosno službenici na položaju u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i funkcioneri, nemaju pravo na uvećanje plate iz člana 18. stav 1. tačka 1)-4) i st. 3. i 4. ovog zakona.

Sistem lokalne samouprave

Ko donosi rešenje o godišnjem odmoru načelniku opštinske uprave?

Na osnovu člana 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama u jedinicama lokalne samouprave za službenike na položaju u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, prava i dužnosti u ime poslodavca vrši organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave nadležan za postavlјenje službenika na položaju, u konkretnom slučaju opštinsko veće.

Sistem lokalne samouprave

Na koji način se službeniku može odrediti privremeni rad na poslovima koji nisu u opisu njegovog radnog mesta?

Shodno članu 33. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama u jedinicama lokalne samouprave službenik je dužan da, po pismenom nalogu neposrednog rukovodioca, radi i poslove koji nisu u opisu njegovog radnog mesta ako za njih ispunjava uslove, zbog privremeno povećanog obima posla, zamene odsutnog službenika ili u slučaju da na određeno radno mesto nije raspoređen nijedan službenik.

Vrstu i trajanje ovih poslova određuje neposredni rukovodilac pismenim nalogom, najduže na 30 radnih dana u periodu od šest meseci.

Sistem lokalne samouprave

Da li se može postaviti vršilac dužnosti načelnika uprave kada postoji zamenik načelnika uprave?

Na osnovu člana 56. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama u jedinicama lokalne samouprave ukoliko nije postavlјen načelnik uprave, kao ni njegov zamenik, do postavlјenja načelnika uprave, kao i kada načelnik uprave nije u mogućnosti da obavlјa dužnost duže od 30 dana, Veće može postaviti vršioca dužnosti - službenika koji ispunjava utvrđene uslove za radno mesto službenika na položaju, koji će obavlјati poslove načelnika uprave, najduže na tri meseca, bez sprovođenja javnog konkursa.

Shodno navedenom članu, ne može se postaviti vršilac dužnosti načelnika uprave ukoliko je postavlјen zamenik načelnika uprave.

Sistem lokalne samouprave

Na koji način radni odnos pripravniku može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme?

Pripravnik je lice koje poslodavac prima u radni odnos na određeno vreme radi osposoblјavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavlјanje posla. 

Poslodavac može zasnovati radni odnos sa pripravnikom ukoliko postoji slobodno radno mesto u skladu sa Kadrovskim planom i ukoliko lice sa kojim zasniva takav radni odnos ima obrazovanje koje je propisano kao uslov za rad na tom radnom mestu. 

Pripravnik je dužan da položi državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža. 

Pripravniku koji ne položi državni stručni ispit, prestaje radni odnos.

Kada položi državni stručni ispit, pripravnik može da nastavi rad na neodređeno vreme ukoliko su ispunjeni drugi, propisima utvrđeni uslovi.