Projekti

Podrška reformi sistema javnih finansija

Počevši od jula 2002. Nemačka agencija za tehničku saradnju (GTZ) pruža podršku Vladi Republike Srbije u procesu reformi javnog finansijskog sistema. U ovom procesu pružane su savetodavne usluge Ministarstvu finansija Republike Srbije prilikom uvođenja poreza na dodatu vrednost (PDV).

Nakon uvođenja PDV-a, koji je zamenio do tada postojeći porez na promet, prihod opština je značajno smanjen (opštine su od poreza na promet ostvarivale pravo na 30 % prihoda od ovog poreza). Imajući u vidu ovaj značajan podatak, Ministarstvo finansija Republike Srbije obratilo se Vladi Republike Nemačke sa predlogom pružanja podrške Republici Srbiji u procesu reformi unutar državnih finansijskih odnosa. Jedan od značajnih elemenata u procesu decentralizacije je svakako i finansiranje opština iz izvornih prihoda. Orijentisanjem poreza na imovinu u jedinicama lokalne samuprave izvornog prihoda jedinica lokalne samouprave, proces decentralizacije u Srbiji bio bi značajno ubrzan i osiguran.

Cilj projekta:

Projekat „Podrška reformi sistema javnih finansija u Srbiji“ ima za cilj da se opštinske finansije u doglednom roku zasnivaju na čvrstoj i pouzdanoj osnovi i da opštine u većoj meri sopstvenim prihodima finansiraju zakonski dodeljene zadatke. Osim toga, cilj projekta je i da se novi Zakon o finansiranju lokalne samouprave efikasno sprovede, te da porez na imovinu postane pravi i efektivan opštinski porez.

Partneri:

Projekat je nastao na predlog Ministarstva finansija Republike Srbije, GTZ implementira ovaj projekat u Srbiji, na osnovu naloga dobijenog od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ).

Ministarstvo finansija Republike Srbije je politički nosilac projekta, a partner Ministarstva u procesu realizacije projekta je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Preporučeni partneri u realizaciji ovog projekta su još i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije i Odbor za lokalnu samoupravu Skupštine Republike Srbije.


Trajanje projekta:

Predviđeno je da prva faza projekta traje do kraja 2007. godine. Na osnovu analize rezultata prve faze projekta i konsultacija partnera uključenih u projekat, biće procenjena potreba o produženju projekta, koji bi u slučaju nastavka trajao još najmanje dve godine.

Aktivnosti u okviru projekta:

  • savetovanje Ministarstva finansija prilikom pripreme i sprovođenja planiranih reformi; savetovanje prilikom uključivanja lokalnih samouprava u proces odlučivanja, kao i korišćenje potencijala SKGO-a
  • savetovanje oko reforme Zakona o porezu na imovinu
  • organizaciono savetovanje Ministarstva finansija oko upravljanja novim zadacima
  • stručno savetovanje u Stalnoj konferenciji gradova i opština prilikom izrade i distribucije informacionih materijala, kao i prilikom njihove realizacije kroz obuku, treninge i usavršavanje
  • pravna pomoć kod nove formulacije poreza na imovinu i po potrebi kod drugih instrumenata unutar državnih finansijskih odnosa (transferni sistemi, republički porezi i izvorni prihodi jedinica lokalnih samouprava, dopunski prihodi)
  • savetovanje pilot-opština po pitanju organizacije, strukture i funkcionisanja lokalnih poreskih administracija koje treba formirati
  • savetovanje o informacionoj tehnologiji koju je moguće uvesti
  • pomoć i podrška radu Komisije za finansiranje lokalne samouprave
  • osnivanje i podrška radnoj grupi za opštinske finansije, kroz koju bi se sakupljala i obrađivala iskustva iz pilot opština, organizovali informativni događaji i obuke

Kontakt:

Dr. Anke Scholz
GTZ – Kancelarija projekta
Terazije 16, 11000 Beograd
Tel/fax: +381 11 36 29 701
E-mail: gtzifs@bvcom.net

Aleksandar Bućić
Stalna koferencija gradova i opština
Makedonska 22/8, 11000 Beograd
Tel/fax: +381 11 3223 446, 3221 215
E-mail: aleksandar.bucic@skgo.org