Projekti

Jačanje kapaciteta Stalne konferencije gradova i opština

 OPŠTI PREGLED:

Partnerstvo između Stalne konferencije gradova i opština, Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UND) i Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) započelo je pre više od tri godine, projektom `Jačanje kapaciteta Stalne konferencije gradova i opština`.

Cilj ovog projekta bio je da pruži podršku institucionalnom jačanju SKGO u pravcu stvaranja moderne i jake asocijacije lokalnih vlasti u Srbiji i da time ojača jedan od glavnih stubova šireg sistema demokratskog upravljanja.

Da bi se postigao taj opšti cilj, anticipirani su sledeći ciljevi:

Cilj 1 - Pružanje podrške institucionalnom razvoju SKGO-a u modernu, odgovornu i dobro organizovanu asocijaciju lokalnih vlasti u Srbiji
Cilj 2 - Pružanje podrške Odborima SKGO-a i jačanje strateških kapaciteta odbora
Cilj 3 - Dizajniranje novih usluga lokalnim samoupravama u Srbiji

Glavni REZULTATI prve faze projekta bili su:

Partnerstvo:
Veliki uspeh prve faze projekta je izgradnja aktivnog partnerstva između UNDP, SIDA i SKGO.

Jačanje kapaciteta na lokalnom nivou:
SKGO je uz podršku projekta počela da radi na osnivanju Opštinskog trening centra (MTC). Tokom prve faze projekta najznačajnije aktivnosti bile su: organizovanje treninga za novoizabrane odbornike i predsednike opština (u partnerstvu sa Misijom OEBS u Srbiji), i obuka za opštinske menadžere. Organizovan je, takođe, trening u oblasti strateškog planiranja u oblasti smanjenja siromaštva, kao i preliminarna procena kapaciteta institucija. Konačno, SKGO je, uz podršku projekta, radila na definisanju Sistema istraživanja i utvrđivanja kapaciteta i potreba izgradnje kapaciteta na lokalnom nivou. Izdvajamo analizu trening potreba lokalnih samouprava. Takođe, napravljeni su i prvi koraci u pripremi Nacionalne strategije obuke lokalnih vlasti u Srbiji, koja uključuje Sistem osiguranja kvalitetne obuke.

Pružanje podrške izgradnji strateških kapaciteta Odbora SKGO-a kroz mentorski i predavački rad:
Rezultat tog rada su strateški dokument o lokalnim finansijama, lokalnom razvoju i reformi lokalne administracije, koji je usvojilo Predsedništvo SKGO-a. Podrška će se nastaviti u sledećoj fazi programa, i to kroz osnivanje grupa za lobiranje, uz učešće profesionalnog osoblja SKGO-a.

Organizaciona struktura Generalnog sekretarijata SKGO:
Tokom prethodne faze projekta, započet je rad na reorganizaciji Generalnog sekretarijata SKGO.

DRUGA FAZA PROGRAMA

Program Jačanje kapaciteta Stalne konferencije gradova i opština - druga faza predstavlja logički i programski nastavak uspešno sprovedene prve faze projekta. Važno je istaći da je druga faza programa sveobuhvatnija i podrazumeva širi i celovit pristup jačanja kapaciteta ne samo unutar SKGO već i unutar opština u Srbiji.

Program će se usredsrediti na sledeća dva rezultata:

  1. Podrška daljoj institucionalizaciji i funkcionalnom jačanju Stalne konferencije gradova i opština, i
  2. Podrška implementaciji Strategije reforme državne uprave i procesu decentralizacije u Srbiji, kao i podrška procesima pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

U okviru podrške funkcionalnom jačanju SKGO-a predviđene su sledeće aktivnosti:

  • Izrada Strateškog plana SKGO
  • Izrada poslovnih planova za: Opštinski trening centar, Savetodavni centar, Tim za implementaciju projekata i SKGO
  • Izrada Strategije za rodnu ravnopravnost u okviru SKGO
  • Definisanje finansijsko-operativnog sistema za SKGO
  • Podrška reorganizaciji organizacione strukture SKGO-a u skladu sa identifikovanim strateškim prioritetima
  • Unapređenje kvaliteta usluga i uvođenje novih usluga: ovo se prevashodno odnosi na institucionalno jačanje Opštinskog trening centra
  • Jačanje kapaciteta za lobiranje i zastupanje interesa lokalnih samouprava

Kada govorimo o drugom cilju projekta, značajno je napomenuti da će se kroz proces izgradnje kapaciteta za decentralizaciju u Srbiji pružati podrška institucionalnom i organizacionom razvoju dobrog lokalnog upravljanja u Srbiji u skladu s glavnim principima reforme javne uprave.

Dobro lokalno upravljanje može se definisati kao institucionalni sistem (set organizacionih i proceduralnih mera) za rukovođenje javnim poslovima na opštinskom nivou, koji karakterišu tri ključne dimenzije:

I) Učinak lokalnih vlasti u rukovođenju javnim resursima i obavljanju sledećih dužnosti:

a) Pružanje ekonomskih i socijalnih usluga
b) Zaštita životne sredine i upravljanje prirodnim resursima
c) Promovisanje ekonomskog razvoja.

II) Učešće organizovanih i pojedinačnih građana u lokalnom odlučivanju o javnom sektoru kroz mehanizme koji dopunjuju i jačaju funkcionisanje institucija demokratskog predstavljanja;

III) Partnerstvo među lokalnim vlastima, organizacijama civilnog društva i jedinicama privatnog sektora u cilju sveopšteg unapređenja života na lokalu.

Pojam `dobrog lokalnog upravljanja`, kako je gore definisan, proizvod je:

a) reformi za demokratsku decentralizaciju (vidi: Nacionalna strategija reforme javne uprave i nacionalna Strategija evropske integracije) i
b) simultanih i sistemskih napora na izgradnji kapaciteta lokalnih vlasti i administracija (vidi Nacionalnu strategiju obuke lokalnih vlasti u Srbiji).

Stoga će usvajanje prakse dobrog lokalnog upravljanja počivati na:

1) Promenama u političkom, zakonskom i regulativnom okviru koje se rukovode:

a) političkom, administrativnom i fiskalnom decentralizacijom moći, odgovornosti i resursa javnog sektora, i
b) ulogom i statusom asocijacija i organizacija civilnog društva i privatnog sektora;

2) Izgradnji kapaciteta lokalne samouprave duž tri dimenzije:

a) unapređivanje individualnih kapaciteta kroz obuku izabranih kadrova i lokalnog administrativnog osoblja,
b) jačanje institucionalnih kapaciteta kroz uvođenje boljih metoda i organizacionih aranžmana za rukovođenje resursima lokalnog javnog sektora,
c) izgradnja sistemskog kapaciteta za svrsishodne i kooperativne odnose između lokalnih vlasti i centralne i dekoncentrovane javne uprave (dekoncentrovana uprava je uprava na nivou okruga).

Radi sistematičnijeg bavljenja tim pitanjima, biće izvršena sveobuhvatna `Procena potreba izgradnje kapaciteta (u daljem tekstu CDNA) lokalnog upravljanja` u skladu sa Akcionim planom Strategije reforme državne uprave.

Celokupni proces CDNA imaće nekoliko faza: u prvoj fazi utvrdiće se nedostaci postojećih kapaciteta i prioritetne potrebe u izgradnji kapaciteta.

Sledeća faza biće razvoj alata za ocenjivanje, koji će postaviti standarde za različite oblasti dobrog lokalnog upravljanja i obavljenog rada u opštinama. Time će se omogućiti da različite zainteresovane strane daju objektivnu ocenu rada opština, i da se svrsishodnije traži podrška od Vlade i postojećih i budućih inicijativa koje finansira EU.

Na osnovu postignutih rezultata sačiniće se sveobuhvatan program izgradnje kapaciteta lokalnih samouprava, koji će biti testiran u odabranim opštinama.

To će omogućiti ocenjivanje rezultata i dugoročni efekat programa.

Kontakt:
Menadžer programa
Aleksandar Popović
011 3223 446