Projekti

Bioenergetska sela (BioVill) – Povećenje tržišnog učešća obnovljive bioenergije

Cilj projekta BioVill je da prilagodi i prenese iskustva stečena u zemljama u kojima bioenergetska sela već postoji (Nemačka i Austrija ), u zemlje sa manje primera u ovom oblasti (Slovenija, Srbija, Hrvatska, Makedonija i Rumunija). Projekat podstiče razvoj sektora bioenergije u odabranim ciljnim zemljama kroz unapređenje uloge lokalno proizvedene biomase, kao glavnog izvora snabdevanja energijom na lokalnom nivou, uzimajući u obzir mogućnosti većeg učešća na ili povećanja tržišta za lokalne farmere, uzgajivače drveta i mala i srednja preduzeća.

Ključne aktivnosti BioVill projekta obuhvataju tehnološku i ekonomsku procenu ciljnih sela, uključivanje i aktivno učešće zainteresovanih aktera i građana, razvoj lokalnih lanaca snabdevanja i bioenergetskih tehnologija, kao i jačanje kapaciteta u pogledu finansiranja šeme i biznis modela. Rezultat BioVill projekta je pokretanje pet bioenergetskih sela u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Rumuniji sve do predinvesticione faze.

BioVill je trogodišnji projekat podržan od strane Programa Horizon 2020 Evropske unije, ukupne vrednosti dva miliona evra. Projekat je započeo u martu 2016. godine u saradnji sa devet partnera iz ciljnih zemalja, kao i iz Austrije i Nemačke.

Šta je bioenergetsko selo?

Bioenergetsko selo je selo, opština, naselje ili zajednica koje proizvodi i koristi energiju dobijenu iz lokalno sakupljene biomase i drugih obnovljivih izvora. Bioenergetsko selo koristi biomasu iz šumarstva, poljoprivrede i od otpada za proizvodnju električne i toplotne energije. To se često realizuje primenom nekoliko tehnologija različitih obima, kao što su: kotlovi na drvni otpad, peći na pelete, kotlovi na drva, postrojenja za biogas, kombinovane elektrane za proizvodnju električne i toplotne energije na drvni otpad, itd. Ova postrojenja uglavnom snabdevaju manje lokalne toplotne mreže koje potrošačima isporučuju toplotnu energiju. Planiranje i instalacija tehnologija obnovljive energije često uključuje i mere energetske efikasnosti. Pored podrške povećanom korišćenju obnovljive energije i pozitivnih efekata na klimu i životnu sredinu, glavni cilj projekta je jačanje lokalne privrede, jer troškovi za energiju ostaju u regionu.

Uključenje i učešće velikog broja lokalnih zainteresovanih strana i potrošača je od ključnog značaja za uspeh bioenergetskog sela. U idealnim uslovima, dobavljači biomase i potrošači energije su suvlasnici instalacija. Koncept uspostavljanja bioenergetskih sela razvijen je zahvaljujući pokretima građana čiji je cilj da se doprinese energetskom sektoru koji će biti povoljniji za životnu sredinu. Inicijative kao što su Jühnde u Nemačkoj, Güssing u Austriji i Samsø u Danskoj poznata su bioenergetska sela koja doprinose ovom razvoju. U ovim zemljama danas postoji nekoliko stotina bioenergetskih sela.

Koji su ciljevi bioenergetskog sela?

Još uvek ne postoji  „zvanična“, zakonom propisana definicija bioenergetskog sela ili nečeg sličnog. Međutim, nekoliko projekata i mreža opisuju ključne parametre bioenergetskog sela. Ciljevi uključuju:

  • Zalihe biomase proizvode se na lokalnom nivou na održiv način
  • Snabdevanje strujom iz lokalnih obnovljivih izvora odgovara potražnji za energijom u tom selu
  • Potražnja za toplotnom energijom zadovoljava se iz lokalno proizvedene biomase ili drugih obnovljivih izvora
  • Poslovni model omogućava potrošačima, farmerima i vlasnicima šuma da postanu suvlasnici instalacija
  • Osnivanje bioenergetskog sela zasniva se na visokom nivou javnog učešća

Kontakt osoba: Miodrag Gluščević (miodrag.gluscevic@skgo.org)