Projekti

Javne i privatne finansije za razvoj – Obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređivanjem planiranja lokalnog razvoja u Republici Srbiji

Projekat predstavlja drugu fazu programa lokalnog razvoja u Srbiji koji se bavi primenom koordinacije javnih politika u JLS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, a koji se finansira iz bespovratnih sredstava slovačke razvojne pomoći (SlovakAid), a sprovodi posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), pri čemu je SKGO implementacioni partner za predmetno pilotiranje.

Cilj projekta je unapređenje procesa planiranja u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji i podizanje kapaciteta JLS za pripremu i sprovođenje projekata po procedurama Evropske unije. Projekat se realizuje u periodu od oktobra 2020. godine, do kraja marta 2022. godine.

Ciljne grupe su zaposleni u JLS koji su zaduženi za lokalni razvoj, kao i predstavnici civilnog društva, privatnog sektora i šire lokalne zajednice. Krajnji korisnici su deset (10) JLS, kao i njihovi građani koji će imati koristi od unapređenog planiranja i usluga koje pružaju lokalne samouprave.

Projekat ima DVE komponente:

  • U okviru prve komponente, PET novih JLS (Prokuplje, Blace, Tutin, Nova Varoš i Bač) biće pordržano da  izrade Planove razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, a takođe i ojačaju svoje kapacitete kroz procenu svoje interne organizacije i povećanja znanja o pripremi i sprovođenju projekata po EU procedurama.
  • U okviru druge komponente, PET JLS koje su podržane u prethodnoj fazi (Sjenica, Kuršumilija, Petrovac na Mlavi, Mali Zvornik i Bački Petrovac) biće podržano da izrade svoje srednjoročne planove u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i Uredbom o srednjoročnom planiranju, kao i da ojačaju kapacitete kroz akreditovane obuke (za srednjoročno planiranje, programsko i kapitalno budžetiranje, kao i praćenje i ocenjivanje) radi integrisanja procesa planiranja i budžetiranja.

Od velikog značaja za uspeh projekta biće i saradnja sa nadležnim nacionalnim institucijama, pre svega Republičkim sekretarijatom za javne politike  (RSJP)  kao organom državne uprave nadležnim za koordinaciju javnih politika.

Kontakt osoba: Milica Railić, koordinatorka projekta