Generalni sekretar

Generalni sekretar zastupa SKGO u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Generalni sekretar rukovodi Stručnom službom SKGO i predstavlja SKGO u odnosima sa partnerskim organizacijama i institucijama.

Generalni sekretar je odgovoran za ostvarivanje planova i programa rada i drugih zadataka koje Stručnoj službi povere Skupština i Predsedništvo SKGO.

Generalni sekretar donosi odluke i druge opšte akte od značaja za fukcionisanje SKGO kao pravnog lica i stara se o zakonitosti rada SKGO.

Generalnog sekretara na obrazloženi predlog Predsedništva imenuje Skupština na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Generalni sekretar ima dva zamenika koje imenuje Predsedništvo na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

 

Đorđe Staničić
Đorđe Staničić rođen je 04. septembra 1953. godine. Osnovnu školu i V beogradsku gimnaziju završio je u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1978. Profesionalnu karijeru započeo 1979. u Stalnoj konferenciji gradova i opština Jugoslavije, kao pravnik rukovodilac Opšte službe. Od 1982. sekretar Odbora za komunalne delatnosti i stanovanje SKGO, a kasnije viši savetnik u SKGO, radio u raznim oblastima od interesa za opštine. Od 1991. do avgusta 1992. direktor za pravne poslove u SIND banci u Beogradu. Od avgusta 1992. do avgusta 1993. zamenik direktora, i od avgusta 1993. do kraja 1994. direktor MB agencije PKB banke u Beogradu za finansijske poslove. Godine 1995. osnovao suvlasničko privatno konsalting preduzeće MENDE Ltd i bio je direktor firme do februara 1997.

Na 31. skupštini SKGO 2001. izabran je na poziciju generalnog sekretara sa četvorogodišnjim mandatom. Bio je vođa nacionalne delegacije Srbije i Crne Gore na Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, i titularni član ad-hok radne grupe lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika Jugoistočne Evrope (u okviru CLRAE). Član je brojnih nacionalnih nadzornih odbora za decentralizaciju javnih službi Srbije.