Predsednik

Predsednik SKGO bira se iz redova članova Predsedništva izabranih na Skupštini.

Mandat predsednika traje 2 godine i može biti ponovo biran na istu funkciju.

Predsednik predstavlja SKGO i zastupa njene stavove i inicijative u zemlji i inostranstvu.

Predsednik SKGO predsedava Skupštinom i Predsedništvom.

Predsednik SKGO ima zamenika koga bira Predsedništvo na predlog predsednika SKGO iz redova članova Predsedništva.

U slučaju sprečenosti, predsednika zamenjuje njegov zamenik koji je ovlašćen da u ime predsednika SKGO obavlja sve poslove koji su u njegovoj nadležnosti.

Na Skupštini SKGO, održanoj 8. decembra 2021. godine, u narednom, dvogodišnjem, periodu, lokalna samouprava koja će predsedavati Stalnom konferencijom gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije, odnosno radom Predsedništva i Skupštine SKGO je grad Leskovac.  

   

dr sci. med. GORAN CVETANOVIĆ - gradonačelnik Leskovca


 

BIOGRAFIJA >>>