Podrška EU inkluziji Roma - Komponenta 1

KOMPONENTA 1: Uspostavljanje/unapređenje lokalnih strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama

Cilj komponente 1 je da pruži sveobuhvatnu podršku jedinicama lokalne samouprave (JLS) u unapređenju/razvoju LAP za inkluziju Roma, uspostavljanju i funkcionisanju multisektorskog radnog tela i mobilnih timova za inkluziju Roma. Pored toga, u okviru ove komponente biće pružene obuke, razmena najboljih praksi i savetodavna podrška svim lokalnim samoupravama sa romskom populacijom.