Životna sredina i vanredne situacije

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Stalna konferencija gradova i opština, u skladu sa svojim strateškim opredeljenjima, radi u smeru povećanja kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za sprovođenje zakonskih odredbi i usvajanje evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine. Nakon formiranja samostalnog ministarstva zaduženog za zaštitu životne sredine, sredinom 2017. godine, stvoreni su uslovi da se intenzivira proces administrativnog i institucionalnog jačanja kapaciteta u ovoj oblasti na svim nivoima.

SKGO je u prethodnom periodu intenzivno radila na proširivanju evropske perspektive za lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine - u dva smera, kako prema centralnim organima vlasti, da bi se na adekvatan način sagledale potrebe za jačanjem kapaciteta lokalnih samouprava za primenu novih delova evropskog zakonodavstva, tako i prema predstavnicima lokalnih vlasti, kojima je predočena sva složenost procesa pristupanja i istaknuta neophodnost da se i lokalne samouprave na adekvatan način pripremaju za buduće izazove. Odbor za životnu sredinu i vanredne situacije SKGO je organizacioni oblik koji u našoj organizaciji obezbeđuje da se pravni okvir unapredi i prilagodi potrebama lokalnih vlasti.

SKGO kontinuirano unapređuje svoju organizacionu strukturu, jača stručnu osnovu i razvija komunikacione modele i alate. Kroz rad Mreže eko-poverenika prepoznati su stručnjaci iz lokalnih samouprava koji se uključuju u pripremu zakonske regulative i predloge podzakonskih akata i koji daju suštinski doprinos primenljivosti zakonskih odredbi. Mreža eko-poverenika ima ulogu široke platforme za brzu i efikasnu komunikaciju svih koji se na lokalnom nivou bave zaštitom životne sredine i postala je važna komunikaciona alatka za sve članove, ali i predstavnike centralnih vlasti koji žele da plasiraju informacije do lokalnog nivoa.

Važan segment naših aktivnosti odnosi se na formiranje Zelenih saveta u gradovima i opštinama. Prepoznati kao mehanizam za sprovođenje Arhuske konvencije na lokalnom nivou i kao takav podržan od strane OEBS-a i organizacija civilnog društva, Zeleni saveti su od strane SKGO posebno prepoznati kao model za podizanje kapaciteta na lokalnom nivou za uspešnije sprovođenje zakona i javnih politika u oblasti životne sredine.