Vesti

Održan osmi sastanak SKGO Mreže za geografski informacioni sistem

Osmi sastanak Mreže za GIS održan je u Beogradu, 24. juna 2019. godine uz učešće preko 50 članova Mreže iz više od 30 jedinica lokalne samouprave.

Uvodno izlaganje izneo je dr Siniša Trkulja predstavnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koji se osvrnuo na dosadašnje aktivnosti i korake uspostavljanja ’’E – prostora’’ kao i aktivnosti izrade podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji u ovom segmentu. Navedena podzakonska akta biće usmerena na regulisanje načina uspostavljanja lokalnih informacionih sistema planskih dokumenata kao i na klasifikaciju simbola i namena površina prilikom izrade planskih dokumenata.

Izlaganje Ivana Radulovića iz JP Urbanizam Kragujevac, fokusiralo se na izradu modela GIS baze podataka i implementacije web GIS aplikacije za prikaz Prostornog plana područja posebne namene manastira Studenica u kojem je posebno naglašena potreba usklađivanja rada nacionalne urbanističke i planerske prakse sa INSPIRE direktivom EU.

Nemanja Paunić iz Republičkog geodetskog zavoda predstavio je model standardizacije prostornih podataka na primeru nacionalnog registra investicionih lokacija. Posebno su istaknuti problemi definisanja investicionih lokacija od strane lokalnih samouprava kao i problemi unificiranja različitih atributa investicionih lokacija između različitih lokalnih samouprava. Najavljene su buduće aktivnosti i prisutne lokalne samouprave su pozvane na saradnju u daljim koracima implementacije nacionalnog registra investicionih lokacija.

Viktor Veljović je ispred programa EU PRO predstavio dosadašnje aktivnosti u pružanju podrške u unapređenju socio-ekonomskog razvoja i privlačenja investicija putem GIS-a. Istakao je da u okviru 19 projektnih aplikacija koje su podržali, učestvuju 34 lokalne samouprave sa ukupnim odobrenim bužetom od približno 2 miliona evra.

Završno izlaganje imao je Miodrag Bogunović predstavnik strukovnog GIS udruženja Srbije, koji se osvrnuo na trenutno stanje i mogućnosti korišćenja otvorenih podataka u geografskim informacionim sistemima lokalnih samouprava. Istaknut je i primer korišćenja otvorenih podataka kroz projekat koji je GIS udruženje Srbije realizovalo ’’Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru’’.

Shodno pauzi u radu Mreže u prethodnom periodu, istaknuta je potreba ažuriranja baze kontakata članova mreže kao i informacija vezanih za geografske informacione sisteme lokalnih samouprava. U skladu sa navedenim, tokom sastanka Mreže prisutni su popunili anketu u kojoj su naveli informacije o trenutnom stanju GIS-a u lokalnim samoupravama i kontakt podatke osoba koje su nadležne za navedenu tematiku.

Osmi sastanak mreže za GIS realizovan je u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.