Vesti

Odgovorno upravljanje javnim finansijama

 Ambasada Švedske i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predstavili su danas novu platformu za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji.

Tokom naredne dve godine svi zajedno ćemo raditi na jačanju vladavine prava, primeni evropskih pravila i standarda u oblasti javnih finansija, uz istovremeni doprinos privrednom rastu”, izjavio je Ola Anderson, šef razvojne saradnje ambasade Švedske u Beogradu.

Nova platforma razvija se u okviru dvogodišnjeg projekta vrednog 3 miliona dolara, koji finansira Vlada   Švedske, a sprovodi UNDP u saradnji sa partnerskim institucijama  – Ministarstvom finansija, Državnom revizorskom institucijom, Upravom za javne nabavke, Poreskom upravom i Stalnom konferencija gradova i opština  (SKGO). Projekat predstavlja nastavak podrške Švedske Srbiji za odgovornije upravljanje javnim finansijama, na putu priključenja Evropskoj uniji.

„U partnerstvu sa nacionalnim i lokalnim partnerima, doprinećemo boljem planiranju budžeta, poboljšanju usluga poreskih službi, povećanju naplate poreza i prihoda, efikasnijoj javnoj nabavci, kao i većoj transparentnosti u upravljanju javnim finansijama”, istakla je Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP u Srbiji. Projekat će takođe jačati kapacitete interne revizije u javnom sektoru i doprineti povećanju broja i kvaliteta izveštaja eksterne revizije. “Naše zajedničke aktivnosti doprinose ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, a posebno cilja broj 16 koji je posvećen izgradnji delotvornih i odgovornih institucija”, dodala je predstavnica UNDP-a.

Na lokalu, nova platforma će omogućiti uvođenje budžetskih portala za poslanike lokalnih skupština u još 20 opština i gradova, pored postojećih 10, u kojima je pilotiran ovaj inovativni alat za poboljšanje nadzora zakonodavne nad izvršnom vlasti. Pored toga, platforma će čvršće povezati lokalne samouprave i organizacije civilnog društva kako bi se osiguralo svrsishodno i transparentno trošenje lokalnih budžeta namenjenih inicijativama građana.