Vesti

Objavljena procena stanja elektronske uprave u 60 JLS u Republici Srbiji

U čak 90% jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji, matične knjige su prebačene u elektronski format i postavljene na Centralnu servisnu magistralu organa (CSM), dok će u narednom periodu veliki broj JLS raditi na unapređenju pružanja eUsluga građanima i građankama.

Kako bi u narednom periodu pružio podršku jedinicama lokalne samouprave (JLS) u uvođenju eUprave, program Swiss PRO, koji podržava Vlada Švajcarske, sproveo je od avgusta do decembra 2018. godine sveobuhvatno istraživanje o trenutnom stanju eUprave i eUsluga koje JLS pružaju građanima i privredi, na reprezentativnom uzorku od 60 JLS u Srbiji.

Kroz istraživanje, koje je sproveo Development Consulting Group (DCG) iz Beograda, posmatrala su se tri skupa indikatora koji se odnose na pružanje elektronskih usluga, kapacitet i spremnost JLS za realizaciju eUsluga, informatičku pismenost, percepciju i zadovoljstvo korisnika i korisnica uslugama eUprave.

Ono što pokazuju rezultati ovog jedinstvenog istraživanja, koje je uključilo i pružaoce i korisnike/ce eUsluga, jeste velika neujednačenost u nivoima i kvalitetu uvođenja i primene eUprave, kao i u pružanju eUsluga, između različitih delova zemlje.

Nalazi istraživanja prema statističkim regionima govore da je eUprava najrazvijenija u Vojvodini, sledi region Šumadije i Zapadne Srbije, dok je region Južne i Istočne Srbije, uopšteno gledano, region sa nižim stepenom razvijenosti eUprave u poređenju sa prethodna dva. Tako je najbolje ocenjena JLS iz Vojvodine, Zrenjanin, sa približno 68% ispunjenih indikatora, dok je u regionu Šumadije i Zapadne Srbije najbolji rezultat ostvario Grad Novi Pazar, sa približno 60% saglasnosti sa zadatim indikatorima, što je tek par procenata više od najbolje rangirane JLS u regionu Južne i Istočne Srbije (Knjaževac, sa 56,9%).

Prostor za unapređenje postoji u oblasti dostupnosti eUsluga na portalu eUprava. Nalazi istraživanja pokuzuju da su samo 24 od 60 JLS (40%) obuhvaćenih istraživanjem postavile usluge na portal eUprava, ali samo mali broj njih zaista i nudi eUsluge. Gradovi i opštine Loznica, Zrenjanin, Novi Pazar i Vrnjačka Banja, s druge strane, nude veliki broj potpuno sprovodivih eUsluga, kao što su, između ostalog: usluge matične službe, izdavanje ličnih dokumenata, podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i drugih dokumenata, uvid u stanje poreskog računa, prijava komunalnog problema, upis dece u vrtić, e-Beba i druge.

U vezi sa korišćenjem elektronskog upravnog postupka (eZUP), sve JLS su ispunile formalne uslove za njegovo korišćenje, što znači da su imenovale po dva administratora/ke i dobile sertifikate za sve zaposlene koji su uključeni u bilo koju od procedura. Primer dobre prakse je Vrnjačka Banja koja je jedina JLS koja koristi eZUP za internu razmenu podataka i dokumenata.

Skoro polovina ispitanih JLS, čak 51,7%, ima zastarele internet prezentacije koje ne odgovaraju standardima, sa lošom strukturom i dizajnom, pa će JLS imati dosta posla u narednom periodu u cilju unapređenja internet prezentacija.

Istraživanje je takođe pokazalo da se JLS svakodnevno suočavaju sa dva velika izazova kada je reč o eUpravi, a to su kadrovski i finansijski izazovi.

Program Swiss PRO će rezultate i nalaze istraživanja koristiti za pripremu javnog poziva za projektne predloge i upravo kroz javni poziv pokušati da odgovori na potrebe JLS i da ih podrži u daljem razvoju eUsluga i uvođenju eUprave.

Javni poziv za podršku JLS u jačanju kapaciteta za unapređenje eUprave biće objavljen u julu 2019. godine. Program Swiss PRO će podržati do 40 JLS sa ciljem unapređenja tehničke i tehnološke osnove eUprave i pružanje eUsluga građanima i građankama, kroz dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme i pružanje tehničke podrške za razvoj i uspostavljanje interne funkcionalne upravljačke strukture. Javni poziv biće namenjen gradovima i opštinama iz područja delovanja programa koji obuhvata dva regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije.

Kliknite da preuzmete kratak izvod iz sprovedenog istraživanja sa ključnim rezultatima (.pdf).

Program podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti Swiss PRO doprineće poboljšanju kvaliteta života građana i građanki Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama, kroz unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka. Program Swiss PRO se sprovodi u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu Južne i istočne Srbije. Aktivnosti programa Swiss PRO Vlada Švajcarske podržava sa ukupno 5,8 miliona evra, a sprovodi ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).