Vesti

Novo izdanje - Podrška SKGO i u izradi lokalnih propisa

Nastojeći da unapredi kvalitet lokalnih propisa, stepen znanja i veština zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, ali i da doprinese ujednačavanju prakse u izradi lokalnih akata, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) pripremila je „Priručnik za izradu propisa lokalne samouprave“.

Priručnik sadrži skup teorijskih i praktičnih informacija, objašnjenja, tumačenja, preporuka, saveta i smernica koji mogu biti od pomoći u procesu obavljanja normativnih aktivnosti, odnosno u izradi propisa i drugih pravnih akata iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave. U ovom Priručniku se ne preuzima in texto sadržaj „Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa“, niti „Metodologije za izradu podzakonskih propisa“, već se, na osnovu njih obrađuje izrada propisa sa prilagođenim pravilima za lokalni nivo vlasti.

Priručnik je namenjen zaposlenima u lokalnoj upravi, licima na rukovodećim mestima i nosiocima javnih funkcija na lokalnom nivou, ali, pre svega, zaposlenima u lokalnoj upravi koji rade na pripremi i izradi propisa i drugih pravnih akata koje donose organi jedinica lokalne samouprave.

Podrška zaposlenima u gradovima i opštinama u ovoj oblasti se nastavlja, tako da pored objavljenog Priručnika, SKGO planira i održavanje osam regionalnih obuka na temu „Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave“, a u skladu sa Sektorskim programom kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu.  

Izradu publikacije SKGO je realizovala u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Preuzmite priručnik >>>