Vesti

Uspešno okončana serija obuka "Javno privatno partnerstvo u JLS"

U cilјu podizanja kapaciteta zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama kako bi prepoznali potencijalne projekte iz oblasti javno privatnog partnerstva (JPP) i razumeli faze u izradi predloga projekta JPP, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u periodu od novembra 2019. do marta 2020. godine realizovala sedam regionalnih obuka na temu „Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi“. Obuke, koje su deo Sektorskog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, realizovane su u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza“, koji finansira Vlade Švedske.

Obuku je završilo 98 učesnika, predstavnika zaposlenih u JLS i javnim telima, iz 52 grada i opštine. Polaznici su na ovaj način unapredili svoja znanja o javno-privatnom partnerstvu kao modelu finansiranja. Učesnici su imali prilike ne samo da prepoznaju šta bi to mogao biti predmet JPP projekta u njihovim lokalnim sredinama, koji su interesi javnih, a koji privatnih partnera za ulazak u JPP, već i da vrlo praktično prođu kroz elemente i faze u izradi projekta, kao i celokupnu proceduru prilikom izbora privatnog partnera ne zaobilazeći temu nadzora i evaluacije projekta JPP. Kako većina učesnika nije imala direktna iskustva u pripremi i realizaciji JPP projekata, najviše pitanja je otvorila tema poveravanja komunalnih delatnosti privatnom partneru, uzimajući u obzir primenu važećeg Zakona o komunalnim delatnostima i obavezu JLS da primeni model javno-privatnog partnerstva kod poveravanja delatnosti od opšteg interesa, kao i pitanja odabira privatnog partnera sa aspekta primene Zakona o javnim nabavkama.

Kao najznačajnije impresije tokom obuka, učesnici su istakli stručnost i neposredan odnos predavača, vežbe i praktične primere, razjašnjenja pojedinih pitanja i nedoumica kao i organizaciju obuke. Kao neke od tema koje bi mogle biti obrađene tokom narednih obuka učesnici su izdvojili pripremu projekata JPP i modele akata, komunikacione veštine i pregovaranje sa privatnim partnerom, ugovor o JPP, projekte JPP za manje gradove i opštine, novi Zakon o javnim nabavkama, portal javnih nabavki, JPP i koncesije i drugo.

SKGO će u narednom periodu pokušati da odgovori na prepoznate potrebe JLS sumirajući ih u praktikum/priručnik. Sadržaj priručnika će, između ostalog, uklјučiti izazove i mogućnosti gradova i opština u pripremi i realizaciji projekata JPP kao i dobre primere iz prakse, a elektronska verzija će biti dostupna na SKGO portalu do kraja godine.