Vesti

JAVNI POZIV za kandidovanje članova delegacije Republike Srbije u KLRV Saveta Evrope koje imenuje SKGO

Imajući u vidu da u martu 2021. godine ističe mandat nacionalnih delegacija u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope (Kongres), upućen je zahtev svim zemljama članicama za revidiranje sastava nacionalnih delegacija. Na osnovu zahteva Kongresa, kao i iz razloga promena na lokalnom nivou koje su rezultat održanih izbora na lokalnom nivou u Republici Srbiji u junu 2020. godine (što je jedan od razloga za obnovu sastava nacionalnih delegacija prema pravilima Kongresa), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je dopis Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) kojim se ukazuje na potrebu revidiranja sastava nacionalne delegacije u Kongresu.

U skladu s tim, SKGO upućuje javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamenike članova delegacije Republike Srbije u Kongresu, koje imenuje SKGO i to:

  • Veće lokalnih vlasti – 4 člana i 3 zamenika člana
  • Veće regiona – 2 člana i 3 zamenika člana

Pravo na isticanje kandidatura imaju svi članovi SKGO i to:

  • za Veće lokalnih vlasti opštine i gradovi (koji nemaju obrazovane gradske opštine) i to iz reda predsednika opština, odnosno gradonačelnika i/ili odbornika skupština opština, odnosno skupština gradova, kao lica neposredno izabrana od strane građana, odnosno odgovorna neposredno izabranoj skupštini opštine ili grada, pod uslovom da mogu biti pojedinačno razrešeni, odnosno po odluci skupštine i da je to razrešenje predviđeno zakonom

Vece lokalnih vlasti - produzenje roka za kandidovanje >>>

  •  za Veće regionagradovi koji imaju obrazovane gradske opštine i to iz reda gradonačelnika i/ili odbornika skupština gradova koji imaju obrazovane gradske opštine, kao lica neposredno izabrana od strane građana, odnosno odgovorna neposredno izabranoj skupštini grada, pod uslovom da mogu biti pojedinačno razrešeni, odnosno po odluci gore pomenute skupštine i da je to razrešenje predviđeno zakonom.

Vece regiona - Produzenje roka za kandidovanje >>>

Kandidati moraju imati znanje jednog od zvaničnih/radnih jezika Saveta Evrope (engleski, francuski, nemački, italijanski, ruski), a kandidaturu u ime grada ili opštine ističe gradonačelnik, odnosno predsednik opštine.

Kandidatura mora biti potpisana i overena pečatom opštine, odnosno grada, a rok za isticanje kandidatura ističe 27. novembra 2020. godine u 17.00 časova.

Kandidature se dostavljaju Stručnoj službi SKGO putem pošte na adresu: Makedonska 22/8, 11000 Beograd ili putem elektronske pošte skenirano na e-adresu: secretariat@skgo.org ili putem faksa na broj: 011 3221 215

Kontakt osobe za sve dodatne informacije su Aleksandra Vukmirović, sekretarka delegacije Republike Srbije u Kongresu i šefica Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO (011/7357927, aleksandra.vukmirovic@skgo.org) i Boško Nenadović, saradnik za međunarodnu saradnju (bosko.nenadovic@skgo.org).

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope (Kongres) ustanovljen je 1994. godine kao konsultativno telo Saveta Evrope za razmatranje pitanja lokalne i regionalne samouprave. Sastoji se od izabranih predstavnika iz svih država članica (preko 200.000 lokalnih i regionalnih vlasti iz svih 47 država članica Saveta Evrope), zastupljenih sa 318 članova i 318 zamenika članova, podeljenih u dva Veća – Veće lokalnih vlasti i Veće regiona. Svaka država članica imenuje članove i zamenike članova nacionalne delegacije u Kongresu. Republika Srbija je u Kongresu zastupljena sa 7 članova i 7 zamenika članova (4 člana i 3 zamenika člana u Veću lokalnih vlasti i 3 člana i 4 zamenika člana u Veću regiona).