Vesti

Pravci unapređenja podrške pojedincu i porodici predstavljeni na Mreži za socijalnu zaštitu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je sastanak Mreže za socijalnu zaštitu koja je održana 19. maja 2021. godine putem ZOOM platforme. Na skupu je učestvovao više od 80 učesnika, a diskutovalo se o pravcima unapređenja podrške pojedincu i porodici. Na sastanku su kao izlagači učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP), Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS, Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja i SKGO.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO ovom prilikom predstavio je aktivnosti organizacije u oblasti socijalne zaštite, kao i glavne pravce rada SKGO u narednom periodu.

„U cilju podrške JLS za razvoj i održivost usluga socijalne zaštite, SKGO je izdala i distribuirala članicama Vodič za LS „Modeli i preporuke za unapređenje planiranja i sprovođenja javnih nabavki za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite i praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci“. Svrha izrade Vodiča jeste da pruži podršku zaposlenima u JLS da odgovore na svoju zakonsku obavezu u vezi sa sprovođenjem postupaka javnih nabavki usluga socijalne zaštite, što će im omogućiti da odaberu licenciranog pružaoca usluga koji uslugu za konkretnu JLS može da pruži na način koji će obezbediti zadovoljavanje potrebe korisnika usluga, i to pod najpovoljnijim uslovima“, naglasio je Staničić.

On je istakao da se u saradnji sa MRZBSP, a u okviru GIZ-projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, izrađuju se modeli dokumenata radi unapređenja sistema izveštavanja u oblasti pružanja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, kao i da se u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije radi na mapiranju usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.

„SKGO zastupa interese JLS u pogledu unapređenja strateškog, zakonskog i podzakonskog okvira u oblasti socijalne zaštite na kojem MRZBSP intenzivno radi i zahvaljujemo se na uključivanju naše organizacije u rad radnih grupa za izradu Nacrta zakona i strategija“, zaključio je Staničić.

Mirjana Ćojbašić, v.d. pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja govorila je o najznačajnijim aktuelnostima na planu unapređenja sistema socijalne zaštite (Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i drugo) . Istakla je da se očekuje da će tokom 2022. godine, u skladu sa Zakonom o socijalnoj karti zaživeti i Registar socijalne karte. Uvođenjem Registra, očekuju se velike uštede, kao bolja vidljivost korisnika u sistemu socijalne zaštite sa namerom da na efikasniji način ostvare prava.

„Socijalna karta je jedinstven registar o korisnicima usluga i povezanim licima, pravima koje korisnik ostvaruje, podacima o službenicima koje vode predmet… a cilj uvođenja je smanjenje grešaka, povećanje transparentnosti procesa odlučivanja, sprečavanje zloupotreba, ujednačavanje podataka i formiranje baze podataka o ovom delu populacije“, izjavila je Ćojbašić i dodala da će Registar biti povezan i sa ostalim registrima iz domena državnih organa.

Ćojbašić je posebno istakla nameru državnih organa da podrže lokalne samouprave u pružanju usluga socijalne zaštite, pa čak i pružanje inovativnih usluga. Pokazatelj te namere je i usvajanje Uredbe o izmenama Uredbe o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti, koja stavlja fokus na efikasnije korišćenje namenskih transfera.

Milka Milovanović Minić, državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju kao jednu od aktivnosti Ministarstva istakla je obilazak gradova i opština, a u cilju sagledavanja resursa i mogućnosti za unapređenje demografske slike u lokalnim samoupravama. 

„U sklopu plana Srbija 2020-2025, nastojimo da pružimo snažnu podršku, mladima da ostanu u svojim sredinama i da ranije uspostavljaju bračne zajednice“, izjavila je Milovanović Minić.

Predstavljanje delokruga rada, aktuelnih i planiranih izmena propisa u okviru Ministarstva za brigu o porodici i demografiju predstavio je Vukota Vlahović, viši savetnik u Ministarstvu, najavljujući, između ostalog,  izmenu Porodičnog zakona.

Projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“ koji zajedno sprovode UNICEF, SKGO Konzorcijum institucija i organizacija koji čine Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republički institut za socijalnu zaštitu, Savez udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, Harmonija – Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima kao i institute za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz finansijsku podršku Fondacije LEGO, predstavila je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i mlade, sekretarka Odbora SKGO i ključna ekspertkinja. Projekat  ima za cilj da razvije i unapredi postojeće javne politike i procedure lokalnih samouprava radi jačanja sistema podrške roditeljima/starateljima u prvim godinama odrastanja deteta, u radu sa 33 lokalne samouprave.

Jovana Ilić, koordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS, predstavila je osnovne informacije o veb aplikacijama Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama i Kalkulator socijalnih davanja, koje imaju za cilj podršku pojedincima i porodicama na planu informisanosti o pravima, ali i profesionalcima u planiranju podrške. Uz navedeno, Ilić je upoznala učesnike skupa sa nastupajućim vebinarima radi detaljnijeg prikaza ovih aplikacija.

Ljiljana Simić, saradnik za inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predstavila je prvu analizu godišnjeg izveštaja Interresornih komisija, koja je obuhvatala kvalitativne i kvantitativne pokazatelje rezultata njihovog rada.

Sastanak je organizovan u sklopu projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.