Vesti

Usvojen Program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici 9. jula 2021. godine usvojila Program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine.

Lokalna samouprava u Srbiji je po prvi put dobila dokument javne politike kojim se planira strateški razvoj oblasti reforme sistema lokalne samouprave za petogodišnji period, sa akcionim planom za prve tri godine sprovođenja.

Vizija Programa jeste moderna, profesionalna, efikasna i odgovorna lokalna samouprava, a planirane aktivnosti, ciljevi i mere utvrđeni su na osnovu prethodno sagledanih potreba. Program će doprineti poboljšanju pravnog i organizacionog okvira, profesionalizaciji, efikasnosti i modernizaciji svih aspekata funkcionisanja lokalne samouprave. Takođe, dokument će doprineti jačanju transparentnosti i participativnosti, kako građana u upravljanju javnim poslovima, tako i lokalnih vlasti u definisanju javnih politika i propisa, kapaciteta institucija i službenika, kao i boljem pružanju usluga građanima i privredi na lokalnom nivou vlasti.

Program za lokalnu samoupravu je integralni deo Strategije reforme javne uprave za period od 2021. do 2030. godine, a analitičku podlogu za izradu ovog dokumenta čine Polazne osnove za izradu Programa za reformu sistema lokalne samouprave, koje je usvojio Savet za reformu javne uprave, kao i brojne analize koje su izradili Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u prethodnim godinama, a na osnovu kojih su identifikovani ključni problemi, uzroci problema i moguća rešenja čiji bi rezultat bilo unapređenje sistema lokalne samouprave i jačanje kapaciteta JLS.

Pripremi Predloga programa prethodila je konsultativna saradnja sa svim relevantnim predstavnicima nadležnih ministarstva, naučne akademske javnosti, civilnog društva i nevladinog sektora.

Proces pripreme Predloga programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji i Akcionog plana za sprovođenje ovog programa podržan je od strane projekata „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016–2019ˮ i „Lokalna samouprava za 21. vek”, koje sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i SKGO uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske i od strane Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji sprovodi SKGO, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. >>>