Vesti

Održan četvrti sastanak o uspostavljanju centralne elektronske pisarnice

Stalna konferencija gradova i opština je 29. marta 2023. godine organizovala četvrti po redu konsultativni sastanak u vezi sa uspostavljanjem centralne elektronske pisarnice i pratećih aktivnosti u ovoj oblasti. Skupu, organizovanom u onlajn formatu, prisustovalo je preko 400 zaposlenih iz više desetina gradova i opština.

Tokom sastanka dati su odgovori na brojna pitanja u vezi tekućih poslova jedinica lokalne samouprave (JLS), a u vezi sa uvođenjem elektronskog kancelarijskog poslovanja.

Najveći broj pitanja odnosio se na način unošenja postupaka iz izvorne nadležnosti JLS u Katalog postupaka, novih klasifikacija postupaka i rokova čuvanja, a sve u skladu sa odredbama Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanju državnih organa i Uredbe o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja koje su stupile na snagu 1. marta 2023. godine. Posebnu pažnju učesnika privukla je tema korišćenja postojećih elektronskih pisarnica koje mnoge JLS imaju i centralne elektronske pisarnice, kao i aktuelni poslovi u vezi sa pristupom/podizanjem pisarnice JLS koje su se opredelile isključivo za korišćenje centralnog softvera. Učesnici su takođe ukazali da nedostaju neki od postupaka koji sprovode JLS, a iz domena poverenih poslova.

Ovu aktivnost SKGO sprovodi kroz Program „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlade Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.