Vesti

Saradnja i partnerstvo istaknuti kao prioritet na sastanku Mreže za romska pitanja SKGO

Dvanaesti sastanak Mreže za romska pitanja Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) održan je 25. aprila 2023. godine u Beogradu. Prisutni članovi Mreže, ovom prilikom su dobili informacije o javnim pozivima za podršku lokalnim samoupravama u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma, koji je SKGO raspisala u okviru programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija.

Skup je otvorio Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a prisutnima su se obratili i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO, Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i dr Mirjana Maksimović, program menadžerka u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji.

Ministar Žigmanov je konstatovao da su napredovale prakse kojima je za cilj da uvećaju stepen integracije marginalizovanih grupa pre sve pripadnika romska zajednice u društvo u Republici Srbiji.

„Vrednost socijalne pravde i načelo ravnopravnosti svih građana Republike Srbije ne samo da su deo ustavnog okvira, nego su deo posvećenog rada svih institucija u Republici Srbiji, kao i Vlade čije je to temeljno opredeljenje“, izjavio je ministar i dodao da su partneri u tom poslu ministarstva, a kada je u pitanju lokalna samouprava, taj partner je Stalna konferencija.

On je naglasio da se inkluzivne politike i programi ne mogu odvijati bez partnerskog odnosa kome su i namenjene, a to su institucije i organizacije romske zajednice koje su aktivne na lokalnom, ali i onih koje deluju na nacionalnom nivou kao što je Nacionalni savet romske nacionalne manjine.

„Samo sinergijsko delovanje ključnih institucija sa partnerskim, saradničkim odnosima sa onima kojima su programi namenjeni, možemo i dalje napredovati ka našim ciljevima, a to je Srbija kao socijalno pravedna država, u kojima će pripadnici svih nacionalnih manjina imati status u okviru koga će svim građanima biti jednako dostupne sve usluge socijalne i zdravstvene zaštite, kao i obrazovni sadržaji“, rekao je Žigmanov i zahvalio se Delegaciji Evropske unije na podršci u ovom procesu.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO je naglasio značaj rada Mreže za romska pitanja za organizaciju i istakao dobru saradnju sa Ministarstvom, kao i sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine.     

„Mi u SKGO u potpunosti podržavamo i primenjujemo princip da se o unapređenju položaja Roma u našem društvu mora najpre razgovarati i sarađivati sa romskom zajednicom“, izjavio je Tarbuk i dodao da bi brojne inicijative i rezultati na koje smo ponosni, teško bile ostvarene bez finansijske i stručne podrške Delegacije Evropske unije.

„Naša organizacija je prethodnih nekoliko godina intenzivno podržavala gradove i opštine na polju socijalne inkluzije Roma i Romkinja, upravo zato Mreža predstavlja našu ključu platformu za saradnju sa lokalnim samoupravama na tom polju. Mi nastavljamo našu podršku u procesu uspostavljanja i unapređenja usluga i mehanizama na lokalnom nivou, a ona će biti ostvarena i kroz program „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija. Program će pružiti podršku lokalnim samoupravama na prevazilaženju izazova u koordinaciji, planiranju, finansiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji politika socijalne zaštite i inkluzije Roma, a to ćemo obezbediti kroz obuke, mentorstvo, savetodavnu i finansijsku podršku gradovima i opštinama“, izjavio je generalni sekretar SKGO.  

Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine izrazio je zadovoljstvo što je u izlaganju ministra i generalnog sekretara SKGO naglašeno da je Nacionalni savet jedan od glavnih partnera u kreiranju i implementaciji politika koje se tiču romske zajednice, kao i da se poslednjih godina politika ne kreira za Rome, već se kreira sa Romima.

„Nacionalni savet je uključen u sve procese koji se tiču unapređenja statusa romske nacionalne manjine u Srbiji. Sa SKGO smo izrazili izuzetan partnerski odnos i cenimo sve što je organizacija uradila na polju unapređenja položaja Roma, kao i što je dala nemerljiv doprinos implementaciji Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja“, rekao je Nakić.

On je izjavio da se svi gradovi i opštine se susreću sa sličnim problemima u procesu unapređenja položaja Roma, a da je osnovna razlika u kapacitetima lokalnih samouprava i razvijenosti romskog aktivizma. Nakić je izjavio uverenje da će uz mere podrške, i opštine koje imaju manje kapaciteta uspeti da realizuju sve aktivnosti predviđene Strategijom.

Ispred Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, prisutnima se obratila program menadžerka dr Mirjana Maksimović je izrazila zadovoljstvo nastavkom saradnje sa SKGO u realizaciji novog programa koji za temu ima i inkluziju Roma.

Ona je izrazila nadu da će Srbija u narednom periodu biti jedna od vodećih zemalja u procesu pristupanja EU kada govorimo o inkluziji Roma: „Strategija koju je Vlada usvojila je jedna od najnaprednijih i spremni smo da pomognemo Srbiji u implementaciji akcionog plana koji je pripremljen. Važnost Mreže za romska pitanja za nas je u tome što je trenutno jedan od retkih mehanizama koji postoji za koordinaciju politika u ovoj oblasti, jer je veoma važno da znamo kako se u lokalnim samoupravama implementiraju politike inkluzije Roma i za nas će to ostati prioritet i u budućnosti“, izjavila je Maksimović.     

Tokom radnog dela skupa, Vladimir Zafirović, menadžer programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, predstavio je javne pozive za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje/unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja, kao i poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite, koje je raspisala SKGO, a koji su otvoreni do 23. juna 2023. godine.

U nastavku su održane i panel diskusije “Mehanizmi za inkluziju Roma na lokalnom nivou“ i “Primeri dobre prakse za inkluziju Roma“.