Vesti

Potpisane izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS

Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, dr Aleksandar Martinović, ministar državne uprave i lokalne samouprave i Slađan Bobić, predsednik Sindikata uprave Srbije potpisali su 29. maja 2023. izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, kao i sporazum o produžetku važenja ovog kolektivnog ugovora do 31. maja 2026. godine. Pregovori u vezi sa zaključenjem kolektivnog ugovora trajali su od marta meseca ove godine, a saradnja partnera u socijalnom dijalogu je bila izuzetna. Pregovori su vođeni u cilju unapređenju položaja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave što je ovim izmenama i dopunama posebnog kolektivnog ugovora u velikoj meri i postignuto.

Posebnim kolektivnim ugovorom su pojedine odredbe precizirane u pogledu prava i obaveza zaposlenih u organima, službama i organizacijama jedinica lokalne samouprave, a određena prava zaposlenih su uvećana. Među uvećanim pravima zaposlenih važno je istaći da je jubilarna nagrada za zaposlene u JLS značajno uvećana tako što je dogovoreno da se za osnovicu za obračun jubilarne nagrade uzima prosečna mesečna zarada u Republici Srbiji za poslednji mesec prethodne godine sa porezima i doprinosima (bruto zarada), u odnosu na dosadašnju osnovicu koja je bila u visini neto zarade. Odredbe koje su takođe pretrpele izmene tiču se plaćenog odsutva zaposlenih, kao i solidarnih pomoći pa će tako zaposleni u JLS sada moći da ostvare pravo na solidarnu pomoć za obavljanje specijalističkog pregleda koji se ne finansira iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ili za specijalističke preglede na koje se čeka duže od godinu dana.

Stalna konferencija gradova i opština, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Sindikat uprave Srbije nastaviće pregovore u cilju daljeg unapređenja položaja i prava i obaveza zaposlenih u JLS, a SKGO i njene članice će nastojati da i dalje budu konstruktivni partner u socijalnom dijalogu.