Konkursi

Javni poziv za dodelu paketa podrške lokalnim samoupravama za unapređenje građanskog ućešća i transparentnosti na lokalnom nivou

Stalna konferencija gradova i opština  - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) raspisuje javni poziv za dodelu paketa podške lokalnim samoupravama za unapređenje građanskog ućešća i transparentnosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-02/2023).

Poziv za dodelu navedenog paketa podrške objavljuje se u okviru projekta „Unapređenje primene principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama“ koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (u daljem tekstu: SKGO) u okviru programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Paket podrške lokalnim samoupravama podrazumeva pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Pravo na učešće

PAKET PODRŠKE ZA UNAPREĐENJE GRAĐANSKOG UČEŠĆA I TRANSPARENTNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gardske opštine u Republici Srbiji osim lokalnih samouprava navedenih u poglavlju 2.1. Smernica za podnošenje prijava, koje se nalaze u okviru Dokumentacije i uputstava za prijavljivanje.

Biće dodeljeno ukupno 4 paketa podrške.

Dokumentacija i uputstva za prijavljivanje za paket podrške unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou:

U okviru dokumenta Smernice za podnošenje prijava data su uputstva za gradove, opštine i gradske opštine koji se prijavljuju za Pakete podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou. Smernice sadrže informacije u vezi sa opštim uslovima za podnošenje prijava, informacije o načinu popunjavanja Prijavnog formulara za paket podrške, kao i informacije o kriterijumima i postupku dodele paketa podrške.

Neophodnu dokumentacija za podnošenje prijava za dodelu paketa podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-02/2023) čini:

  • Prijavni formular za paket podrške (popunjen, potpisan i pečatiran od strane gradonačelnika/predsednika opštine/predsednika privremenog organa i načelnika zaduženog za finansije).

Način i rok za podnošenje prijava:

Prijavni formular za paket podrške (popunjen i potpisan) potrebno je dostaviti u papirnom obliku u 3 primerka (jedan original i dve kopije) u A4 formatu u zapečaćenoj koverti sa jasnom naznakom „Prijava za paket podrške za unapređenje građanskog ućešća i transparentnosti na lokalnom nivou”).

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom, kurirskom službom ili lično na sledeću adresu:

Anita Ratković

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije

Makedonska 22/VIII

11 000 Beograd

Prijave poslate na bilo koji drugi način biće automatski odbačene.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 14. februar 2024. godine do 16 časova.

Prijave se podnose na srpskom jeziku.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije o raspisanom javnom pozivu, možete kontaktirati menadžera projekata, Maju Stojanović Kerić, elektronskim putem na mejl: maja.stojanovic@skgo.org ili putem telefona na broj: 064/870-3341.