Konkursi

Javni poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke ekspertskih usluga u oblastima dobrog upravljanja

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština (SKGO) u okviru projekta „Unapređenje primene principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama“, koji finansira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke ekspertskih usluga pružanja podrške lokalnim samoupravama u oblastima dobrog upravljanja.

Nabavka se raspisuje za usluge u sledećim oblastima:

Broj i naziv oblasti: 
Usluge
  • Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou
  • Ekspertske usluge u oblasti izrade i usvajanja internih procedura za efikasniji rad lokalne samouprave
  • Ekspertske usluge za realizaciju treninga za unapređenje interne i eksterne komunikacije
  • Unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou i
  • Ekspertske usluge u oblasti građanskog učešća i/ili lokalnih finansija
  • Ekspertske usluge u oblasti rodno odgovornog budžetiranja
  • Ekspertske usluge u oblasti transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva
  • Unapređenje odgovornosti i sprečavanja korupcije na lokalnom nivou
  • Ekspertske usluge u oblasti razvoja i sprovođenja antikorupcijske politike
  • Ekspertske usluge u oblasti unapređenja pravnog okvira za sprovođenje lokalnog antikorupcijskog plana


Paket podrške podrazumeva pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u tri oblasti dobrog upravljanja: 1) unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou, 2) unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou i 3) unapređenje odgovornosti i sprečavanja korupcije na lokalnom nivou.

Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou podrazumeva razvoj procedura, prilagođavanje i primenu modela administrativnih postupaka, kao i modela odluka, smernica i slično, pružanje podrške uspostavljanju jedinstvenih upravnih mesta.

Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou ima za cilj da pruži podršku lokalnim samoupravama da svoje postupanje usklade sa relevantnim strateškim i zakonodavnim okvirom koji se odnosi na proces uključivanja građana u poslove lokalne samouprave, kao i na transparentnost u obavljanju poslova lokalne samouprave.

Paket podrške za unapređenje odgovornosti i sprečavanja korupcije na lokalnom nivou ima za cilj da pruži podršku JLS za uspostavljanje i primenu mehanizama za sprovođenje antikorupcijske politike u skladu sa važećim antikorupcijskim zakonskim i strateškim okvirom.

Na ovaj poziv mogu da se jave samo fizička lica. 

Zaposleni u organima javne uprave i lokalne samouprave ne mogu da učestvuju u ovom postupku nabavke za pružanje ekspertskih usluga.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti za više ekspertskih pozicija i u zavisnosti od rezultata ostvarenih na konkursu, kao i Pravilnikom o sprovođenju nabavki za potreba Stalne konferencije gradova i opština, mogu biti angažovani na više ekspertskih pozicija u jednoj ili više lokalnih samouprava.


SASTAV PONUDA, NAČIN PODNOŠENJA PONUDA I KRITERIJUMI ZA IZBOR

Ponude se dostavljaju elektronskim putem na adresu secretariat@skgo.org, sa naznakom u subjektu: Ponuda za oblast (navesti oblast) pozicija (navesti poziciju) najkasnije do 26.3.2024. do 16.00 časova.

U sklopu ponude obavezno je dostaviti:

1. Radnu biografiju (CV) na srpskom jeziku eksperta/ lica koji će sprovoditi poslove u skladu sa opisom posla za ekspertske usluge za koju se konkuriše (model u prilogu)

2. Izjavu o ispunjenosti uslova  (obrazac u prilogu)

3. Propratno pismo (u slobodnoj  formi gde se bliže obrazlaže iskustvo i veštine za  relevantnu oblast)

Nekompletne ponude neće biti razmatrane. 

U skladu sa procedurama za sprovođenje nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponuda je: Ekonomski najpovoljnija ponuda/ocena Komisije CV/radne biografije eksperta.

Rok za prijavu kandidata je 26. mart 2024. godine (do 16 časova).

Za više informacija možete kontaktirati Anitu Ratković, saradnicu na projektu, na elektronsku adresu anita.ratkovic@skgo.org.

Javni Poziv za nabavku usluga strucnih saradnika UNOPS >>>

Opisi poslova >>>

Obrasci za podnosioce >>>