Konkursi

Javni poziv za dostavljanje ponuda za ekspertske usluge u oblasti rodno odgovornog budžetiranja

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština (SKGO) u okviru projekta „Unapređenje primene principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama“, koji finansira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), ponavlja postupak nabavke i raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za ekspertske usluge u oblasti rodno odgovornog budžetiranja u cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama u oblasti građanskog učešća i transparentnsoti na lokalnom nivou.

Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou ima za cilj da pruži podršku lokalnim samoupravama da svoje postupanje usklade sa relevantnim strateškim i zakonodavnim okvirom koji se odnosi na proces uključivanja građana u poslove lokalne samouprave, kao i na transparentnost u obavljanju poslova lokalne samouprave.

Na ovaj poziv mogu da se jave samo fizička lica. 

Zaposleni u organima javne uprave i lokalne samouprave ne mogu da učestvuju u ovom postupku nabavke za pružanje ekspertskih usluga.

SASTAV PONUDA, NAČIN PODNOŠENJA PONUDA I KRITERIJUMI ZA IZBOR

Ponude se dostavljaju elektronskim putem na adresu secretariat@skgo.org, sa naznakom u subjektu: Ponuda. Ekspertske usluge u oblasti rodno odgovornog budžetiranja, najkasnije do 28.04.2024. do 16.00 časova.

U sklopu ponude obavezno je dostaviti:

1. Radnu biografiju (CV) na srpskom jeziku eksperta/ lica koji će sprovoditi poslove u skladu sa opisom posla za ekspertske usluge za koju se konkuriše (model u prilogu)

2. Izjavu o ispunjenosti uslova (obrazac u prilogu)

3. Propratno pismo (u slobodnoj formi gde se bliže obrazlaže iskustvo i veštine za relevantnu oblast)

Nekompletne ponude neće biti razmatrane. 

U skladu sa procedurama za sprovođenje nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponuda je: Ocena Komisije CV/radne biografije eksperta.

Rok za prijavu kandidata je 28. april 2024. godine (do 16 časova).

Za više informacija možete kontaktirati Anitu Ratković, saradnicu na projektu, na elektronsku adresu anita.ratkovic@skgo.org.

Javni Poziv za nabavku usluga stručnih saradnika UNOPS >>> 

OPIS POSLA_Ekspert za rodno odgovorno budžetiranje >>>

Model radne biografije CV >>>

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova fizičko lice >>>