Projekti

Program Exchange 5 – Podrška Evropske unije lokalnim samoupravama

Program Exchange 5 podržavao je lokalnu samoupravu (LS) u Republici Srbiji u oblastima efikasnog upravljanja imovinom (prva komponenta) i u strateškom planiranju i programskom budžetiranju (druga komponenta). Program je finansirala Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a glavni korisnik Programa na nacionalnom nivou bilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), dok je značajnu ulogu imalo i Ministarstvo finansija (MFIN) s obzirom na sadržinu podrške i teme koje su velikim delom u portfoliju ovog ministarstva. MFIN je imalo i ulogu Tela za ugovaranje, jer je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) odobravao i potpisivao ugovore o realizaciji gradskih/opštinskih projekata. Ministarstvo za evropske integracije je pratilo sprovođenje Programa kroz učešće u nadzornom odboru i proces izveštavanja, a Delegacija EU je uz ovo imala ulogu i u davanju prethodnih odobrenja za pojedine korake u sprovođenju Programa. Kao i u prethodnim fazama Exchange Programa, SKGO je bila opredeljena za implementacionog partnera, što znači da je SKGO neposredno pružala sve vidove tehničke pomoći ka LS i podršku za sprovođenje gradskih/opštinskih projekata.

Suštinski korisnici Programa bili su gradovi i opštine, zaposleni u njihovim upravama, ustanovama i organizacijama čiji su JLS osnivači, ali i širi krug korisnika u lokalnim zajednicama. Glavni modaliteti podrške bile su tehnička, ekspertska pomoć i dodeljivanje finansijskih sredstava za realizaciju projekata. Pojedine programske aktivnosti dizajnirane su tako da su obuhvatale sve LS u Srbiji, dok je u druge uključivan ograničen broj LS (po konkursu za konkretnu podršku).

Ukupan budžet Programa iznosio je 4,75 miliona evra (4,45 miliona evra iz doprinosa EU), a trajao je od aprila 2017. do jula 2021. godine.

Komponenta 1: Podrška lokalnim samoupravama za upravljanje imovinom

Program je podržavao JLS u procesu popisa i registracije javne imovine, u procesu formiranja održivih jedinica za upravljanje imovinom u lokalnim samoupravama, unapređenju baza podataka za vođenje evidencije nepokretnosti, finansirao je geodetska snimanja nadzemnih i podzemnih struktura/objekata i mreža, kao i izradu elaborata za etažiranje, odnosno pripremu katastarskih i topografskih planova/mapa i izračunavanjem vrednosti nepokretnosti.

  • Donacije za realizaciju projekata JLS (grant šema)

U okviru Programa, odobreno je sprovođenje 18 projekata u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou. Projektima je obuhvaćeno 48 gradova i opština (18 koordinatora i 30 partnera) kao i nekolicina drugih korisnika (JKP, razvojne agencije, OCD). Ukupna vrednost ugovorenih projekata iznosi više od 3,5 miliona evra (3,528,954.72), od čega donacija Evropske unije iznosi oko 3 miliona evra (2,973,371.54), a ostatak predstavlja sufinansiranje od strane korisnika (555,582.19). JLS uključene u realizaciju podržanih projekata su unapredile internu organizaciju i kapacitete za upravljanje imovinom putem pripreme novih i izmene postojećih akata, različite vidove obuka za zaposlene i donosioce odluka, softvere i opremu za upravljanje imovinom i sl. Kod svih podržanih JLS značajno je povećan broj jedinica imovine uredno upisanih u lokalnu evidenciju, kao i u centralni registar nepokretnosti u javnoj svojini u odnosu na prvobitno planirane vrednosti. U lokalne evidencije upisano je preko 200.000 jedinica imovine dok je oko 130.000 uneto u centralni registar nepokretnosti u javnoj svojini. Takođe, utvrđena je knjigovodstvena vrednost za blizu 30.000 jedinica imovine i preko 400km komunalnih mreža kao i tržišna vrednost za 899 jedinica imovine. Pored navedenog, izvršen je značajan broj geodetskih snimanja nadzemnih i podzemnih objekata, pripremljena projektno-tehnička dokumentacija i geodetski elaborati za ozakonjenje 222 objekta i preko 800 km komunalnih mreža, unapređeno je upravljanje geoprostornim podacima o opštinskoj imovini kroz povezivanje GIS sistema sa lokalnim bazama podataka o imovini itd.

  • Paketi podrške

Pored donacija za realizaciju projekata, 20 lokalnih samouprava je dobilo podršku za unapređenje opštinskih usluga u upravljanju imovinom u formi ekspertske tehničke pomoći (paketi podrške), koja je posebno prilagođena lokalnim samoupravama koje su slabije razvijene ili u manjoj meri uznapredovale u domenu upravljanja imovinom, budući da je namera bila da se u okviru Programa učini i iskorak kod ovakvih JLS da uspostave bar osnovne pretpostavke za sistem upravljanja imovinom. Pripremljene su analize stanja u oblasti upravljanja imovinom za svaku korisničku JLS, a takođe su za sve korisnike paketa podrške organizovane regionalne radionice na teme upravljanja javnom svojinom, konsolidacije kao i vođenja evidencija o nepokretnostima u javnoj svojini.  Deo obuka posvećen je praktičnoj instruktaži za vođenje Registra nepokretnosti u javnoj svojini, uz presek trenutnog stanja kod svake korisničke JLS. Kroz pakete podrške, korisničke JLS su u Registar nepokretnosti u javnoj svojini pri Republičkoj direkciji za imovinu (RDI) unele ukupno oko 13.000 nepokretnosti i utvrdile faktičko stanja za oko 2.000 nepokretnosti u javnoj svojini ili korisništvu JLS.  

  • Modeli akata, opšte obuke i Priručnik za upravljanje imovinom 

U cilju podizanja kapaciteta i svesti o važnosti i perspektivama efikasnog upravljanja javnom imovinom za lokalni razvoj, za zaposlene u LS organizovana su tri seta regionalnih obuka (u 2017. godini, zatim u 202. i 2021. godini). U okviru Programa izrađen je model Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini JLS, kao i model Uputstva/rešenja o koordinaciji rada svih službi JLS u oblasti upravljanja imovinom i model Odluke o građevinskom zemljištu koji uređuje postupak otuđenja neizgrađenog i izgrađenog građevinskog zemljišta u JLS.  Modeli su stavljeni na raspolaganje svim JLS u Srbiji posredstvom SKGO Mreže za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove i u procesu realizacije akreditovanih obuka, a dostupni su i u okviru Priručnika za upravljanje imovinom na lokalnom nivou koji je izrađen u okviru Programa.

Komponenta 2: Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalu

Višegodišnji rad sa JLS na unapređivanju procesa planiranja i budžetiranja, nastavljen je u okviru pete faze Programa Exchange. Naglasak je bio na primeni programskog budžetiranja kao modaliteta u planiranju budžeta koji omogućava bolje upravljanje učinkom javne uprave, veću odgovornost korisnika budžeta, uspostavljanje snažnijih veza između godišnjeg budžeta, utvrđivanja prioritetnih izdataka i sprovođenja javnih politika, kao i veću transparentnost potrošnje.

  • Opšta i savetodavna podrška svim LS u domenu programskog budžetiranja

U okviru Programa realizovana je podrška JLS u svim fazama budžetskog ciklusa tokom svake godine sprovođenja, i to u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i metodologijama propisanim od MFIN, shodno kojima SKGO ima posebna zaduženja za koordiniranje, unapređenje i podršku gradovima i opštinama u Srbiji. Na godišnjem nivou tokom trajanja realizacije Programa, pripremani su pregledi i analize Odluka o budžetu svih (170) LS u vezi sa primenom programskog budžetiranja i realizovane su sektorske radionice za unapređenje programskog budžeta JLS u konkretnim oblastima (npr. za komunalne delatnosti, stanovanje i urbanizam, lokalni ekonomski, poljoprivredni, turistički razvoj, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, razvoj kulture i informisanja, sporta i omladine). Takođe, pripremani su paketi pomoćnih dokumenata i modela za izradu Odluke o budžetu JLS, a tokom izrade budžeta sve JLS u Srbiji su bile podržane i kroz godišnje regionalne seminare koji su uključivali pored tema pripreme programskog budžeta i izveštavanja o učincima, i teme kao što su rodno odgovorno budžetiranje, kapitalno planiranje i promovisanje izrade građanskih vodiča kroz budžet. Pored toga, tokom obuka su LS predstavljane novine u oblasti rodno odgovornog budžetiranja, uključivanja građana u proces izrade budžeta i unapređenja njegove transparentnosti, a od 2018. godine ovi seminari uključivali su i segment o novom konceptu razvojnog i strateškog planiranja, povezivanja sa budžetom i izrade planskih dokumenata na lokalnom nivou, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. Izrada i promocija modela građanskog vodiča kroz budžet LS u okviru Programa Exchange 5 u 2018. godini - direktno je doprinela da znatno veći broj LS objavljuje ove pojednostavljene, slikovite prikaze jednog od najvažnijih lokalnih akata (Odluke o budžetu), tako da u odnosu na polazno stanje kada je tek oko 10% LS imalo ove građanske vodiče, procenat bude povećan na oko 37% u 2019. godini, odnosno na oko 44% u 2020. godini.   

  • Obuke

Regionalni seminari za sve LS u prve tri godine sprovođenja Programa realizovani su u ciklusima od po 12 događaja, dok je u septembru 2020. godine usled pandemije Korona virusa aktivnost održana u formi četiri vebinara (onlajn obuke), pri čemu je zastupljenost predstavnika LS uvek velika (60-80% LS) imajući u vidu da se obuke realizuju u jesenjem delu budžetskog ciklusa i da se predstavljaju preporuke i modeli za direktno unapređenje kvaliteta budžetiranja za narednu godinu.

Prema podacima i merenju u okviru Programa za 2021. godinu, programske informacije iskazuje 87% LS u Srbiji, što predstavlja gotovo dvostruko bolji rezultat u odnosu na polazno merenje za budžete za 2015. godinu (oko 45% LS), tako da se ovaj napredak može u dobroj meri pripisati aktivnostima koje su preduzimane u saradnji sa MFIN u prethodnih nekoliko godina, pre svega kroz Program Exchange.

  • Direktna tehnička podrška JLS

Neposredna tehnička podrška u okviru Programa Exchange 5 pružena je u 12 JLS koje su odabrane na osnovu javnih konkursa za sveobuhvatne procese lokalnog planiranja i budžetiranja. Glavni vid rada sa ovim JLS odnosio se na podršku u unapređenju procesa izrade Odluke o budžetu, a deo podrške bio je usmeren i na unapređenje procesa planiranja kapitalnih projekata u skladu sa važećim zakonskim okvirom. Da bi podrška u unapređenju programskog budžetiranja bila zaokružena, jedan deo aktivnosti bio je posvećen i podršci tokom izrade izveštaja o učinku programa. U ovom segmentu Komponente 2 Programa sprovedeno je i probno pilotiranje proširene programske strukture u okviru odluke o budžetu JLS, a kroz saradnju sa predstavnicima JLS i identifikaciju potencijalnih novih programa i programskih aktivnosti u skladu sa nadležnostima lokalne samouprave. Praktikovanjem direktne tehničke podrške sa izabranim JLS, kroz Program su testirani unapređeni paketi dokumenata za programsko budžetiranje i omogućena je priprema preporuka za sve LS u Srbiji na bazi rada sa ovim konkretnim uzorkom JLS.

Promotivni video

Finalna brošura

Snimak završne konferencije