Projekti

Program EU Exchange 6


Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija u okviru  nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja.  Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo za evropske integracije. Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih programskih aktivnosti.

Ukupna vrednost Programa je 2 miliona evra (donacija EU), predviđeno trajanje je tri godine, od septembra 2021. do septembra 2024. godine. Ciljne grupe Programa su gradovi i opštine u Srbiji, lokalna administracija, ali i lokalne zajednice, građani, civilni sektor i privredni subjekti kao korisnici unapređenja lokalnog razvojnog planiranja, budžetiranja i finansijskog upravljanja.

Program se sastoji iz tri komponente, pri čemu je deo programskih aktivnosti dizajniran tako da obuhvata sve lokalne samouprave (LS) u Srbiji kroz izgradnju kapaciteta, realizaciju akreditovanih obuka, umrežavanje i kontinuiranu savetodavnu podršku, dok je direktna pomoć predviđena za ograničen broj gradova i opština izabranih po konkursima za konkretnu podršku:

Program se sastoji iz tri komponente:


  • Komponenta 1 – Podrška JLS u pripremi i realizaciji Planova razvoja i Srednjoročnih planova u skladu sa programskim budžetom. U procesu izrade/revidiranja plana razvoja, odnosno srednjoročnog plana LS, sprovodi se direktna stručna pomoć kroz pakete podrške za po 20 LS izabranih putem dva javna poziva.

U okviru ove komponente, kroz aktivnosti horizontalne podrške namenjene svim LS, akcenat je i na daljem unapređenju programskog budžetiranja na lokalnom nivou, pre svega u svetlu usklađivanja sa srednjoročnim planovima, u smislu zahteva iz paketa propisa o planskom sistemu.


  • Komponenta 2 – Unapređenje kapaciteta LS za kapitalno budžetiranje i transparentno upravljanje budžetom: U cilju uvođenja funkcionalnog višegodišnjeg kapitalnog budžetiranja, sprovodi se direktna stručna pomoć kroz pakete podrške za 20 LS izabranih putem dva javna poziva. Podrška je zasnovana na logici Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima i zahtevima Zakona o budžetskom sistemu, ali uz uvažavanje (predloga) kapitalnih projekata bez obzira na iznos procenjenog budžeta (koštanja), dakle i za tzv., projekte male vrednosti. U tom smislu, korisničke LS rade na razradi postupaka za internu koordinaciju, kandidovanje ideja kapitalnih projekata, njihovu prioritizaciju i ocenjivanje, te uključivanje u budžet.

U cilju unapređivanja dobrih praksi odnosno primene principa dobre uprave u finansijskom upravljanju na lokalnom nivou, u okviru ove komponente intenzivirana je savetodavna podrška i instruktaža svim LS u pogledu unapređivanja transparentnosti i participativnosti budžeta, poboljšanja kvaliteta javnih rasprava o budžetu, primene rodno odgovornog budžetiranja itd.

Dodatno, u okviru EU Exchange 6 obezbeđuje se podrška za uvođenje javnih budžetskih portala (JBP) koje dobija 20 LS iz reda izabranih po programskim konkursima (prioritetno po konkursu koji se odnosi na kapitalne projekte). Radi se o softverski zasnovanoj aplikaciji koja omogućava napredan sistem elektronskog izveštavanja u vezi sa finansijskom dokumentacijom, za finansijsko upravljanje i koordinaciju unutar LS, kao i za komuniciranje sa zainteresovanom javnošću (JBP su u prethodnim godinama već primenjeni kod jednog broja LS u okviru podrške švedske razvojne saradnje).


  • Komponenta 3 – Bolja primena interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ) u poslovanju JLS i povezivanje sa lokalnim planskim i budžetskim okvirima

U okviru ove komponente izabrano je 10 LS kroz realizaciju javnog poziva za pružanje direktne tehničke podrške za uvođenje/unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i/ili interne revizije (IR). Podrška u okviru Programa EU Exchange 6 uklopljena je sa drugim projektima odnosno izvorima podrške za LS u ovom domenu, tako da se osigura što veća pokrivenost (obuhvat) LS u Srbiji kombinovanjem resursa razvojne pomoći.

Podrška za LS se i u okviru ove komponente neposredno koordinira sa Ministarstvom finansija/Centralnom jedinicom za harmonizaciju, a na godišnjem nivou sagledavaju se i preporuke i neophodna unapređenja koja za LS proizilaze na bazi konsolidovanih godišnjih izveštaja o stanju IFKJ. Svim gradovima i opštinama u Srbiji omogućena je razmena iskustava i koordinacija sa nadležnim institucijama u pogledu uvođenja i funkcionisanja FUK i IR i to kroz funkcionisanje SKGO mreža za IR i za lokalne finansije, organizovanje regionalnih seminara i radionica, dok se podizanje svesti o upravljačkoj odgovornosti sprovodi kroz funkcionisanje nadležnih Odbora i Predsedništva SKGO.

U okviru Programa EU Exchange 6 sve LS u Republici Srbiji dobijaju podršku u vidu organizacije akreditovanih obuka i to za: Srednjoročno planiranje u LS; Izradu i sprovođenje Plana razvoja JLS; Kapitalno budžetiranje u JLS; i za Programski budžet LS. Na godišnjem nivou realizuju se ciklusi regionalnih seminara namenjeni unapređenju kvaliteta budžetskog procesa i usklađivanju budžeta LS sa planskim dokumentima kao i unapređenju transparentnosti budžeta, uključivanju građana u budžetski proces i rodno odgovornom budžetiranju. Pregledi i analitika u okviru EU Exchange 6 u pogledu primene programskog budžetiranja i usklađenosti sa srednjoročnim planovima JLS, mapiranje Planova razvoja JLS itd., neposredno su i u funkciji izveštavanja o planskim dokumentima koji prate Strategiju reforme javne uprave, odnosno o Programima za reformu (do 2025. godine) sistema LS, upravljanja finansijama i upravljanja javnim politikama.

EU Exchange 6 - Video info brief na polovini sprovođenja Programa

Kontakt osoba: Miloš Obradović, koordinator za komunikacije (milos.obradovic@skgo.org).